فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله عملکرد گندم در ایران

مقاله عملکرد گندم در ایران

مقاله عملکرد گندم در ایران 1
توجه: به دلیل طولانی بودن موضوع مقاله، موضوع به طور خلاصه بیان شده و موضوع اصلی در زیر ذکر شده است: اثر عوامل اقلیمی و مدیریتی بر پتانسیل و خلاء عملکرد گندم در ایران با استفاده از مدل نوع فایل: pdf تعداد صفحه: 13   فهرست مطالب:  1- چکیده  2- مقدمه  3- مواد و روش ها  4- خلاء عملکرد گندم  5- نتایج و بحث  تأثیر عوامل مدیریتی بر میزان خلاء عملکرد گندم  6- کارایی تولید  7- نتیجه گیري   چکیده مطالب:  در اکثر موارد عملکرد واقعی به دلیل ضعف هاي مدیریتی و فناوري کمتر از عملکرد پتانسیل می باشد، که اختلاف بین این دو به عنوان خلاء عملکرد  در نظر گرفته می شود. درك سهم نسبی هر یک از متغیرهاي مدیریتی در خلاء عملکرد می تواند به عنوان یکی از مهمترین گام هاي کاهش آن و نزدیک  شدن عملکرد واقعی به عملکرد پتانسیل باشد. به منظور ارزیابی میزان خلاء عملکرد گندم و همچنین سهم نسبی متغیرهاي مدیریتی و فناوري در میزان  این خلاء در ایران، از تابع حد مرزي که یک رگرسیون چند متغیره می باشد، استفاده شد. براي این منظور داده هاي اقلیمی استان هاي …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.