فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله حقوق بین المللی جوانان در 18 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله حقوق بین المللی جوانان در 18 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی)

مقاله حقوق بین المللی جوانان در 18 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی) 1
مقاله حقوق بین المللی جوانان در 18 صفحه (دسته بندی: مقالات حقوقی) دیباچه      »                  «فرمت ورد   «حقوق بین الملل جوانان»شاید ناشناخته ترین رشته مطالعاتی در میان زیر مجموعه های حقوق بین الملل باشد.در حالی که حقوق بین الملل مربوط             به گروه هایی همچون زنان ،کودکان،مجرمان،کا رگران مهاجر ونظا یر آنها کاملاً شناخته شده و مدّون است، حقوق بین الملل جوانان تا کنون به طور تعریف نشده و تا حدود زیادی ناشناخته باقی مانده است.                             همزمان با ظهور جوانی در قالبی جدید پس از دوران مدرنیزاسیون و به طورخاص، حضوربرجسته جوانان در تحولات سیاسی و اجتماعی قرن بیستم(به ویژه جنبش های اجتماعی وسیاسی دهه های شصت وهفتاد میلادی)،جوان …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.