فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله حسابداری در مورد بودجه 31 صفحه به صورت وورد و قابل ویرایش

مقاله حسابداری در مورد بودجه 31 صفحه به صورت وورد و قابل ویرایش

مقاله حسابداری در مورد بودجه 31 صفحه به صورت وورد و قابل ویرایش

مقاله حسابداری در مورد بودجه 31 صفحه به صورت وورد و قابل ویرایش
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1-روشهاي تنظيم بودجه 1
2-روشهاي برآورد و تنظيم درآمدها 2
3-روش سال ما قبل آخر 3
4-روش حد متوسطه ها 4
5-روش پيش بيني مستقيم 5
6-روش سنجيده منظم 5
7-روشهاي برآورد هزينه ها ( طرف ديگر بودجه ) 6
8-مراحل تهيه و تنظيم بودجه متداول 8
9-بودجه ريزي افزايشي 10
10-بودجه برنامه اي 11
11-بودجه عملياتي 16
12-مقايسه بودجه برنامه اي و بودجه عملياتي 16
13-مزاياي اندازه گيري كار…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.