فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله ترجمه شده: یک روش عددی تجربی برای برآورد انتقال حرارت در کوره بریجمن

مقاله ترجمه شده: یک روش عددی تجربی برای برآورد انتقال حرارت در کوره بریجمن

مقاله ترجمه شده: یک روش عددی تجربی برای برآورد انتقال حرارت در کوره بریجمن

عنوان انگلیسی:
An experimentalenumerical method for estimating heat transfer in a Bridgman furnace
 
عنوان ترجمه فارسی: یک روش عددی تجربی برای برآورد انتقال حرارت در کوره بریجمن
 
نام ژورنال:Applied Thermal Engineering
سال انتشار: 2014
 
تعداد صفحات مقاله انگلیسی:11
تعداد صفحات ترجمه فارسی:28
 
a b s t r a c tDirect measurement of heat flux and heat transfer coefficients in a Bridgman furnace is not alwayspossible using traditional methods. This study characterised a vertical tubular Bridgman furnace usingexperimental data so that the estimated heat flux and heat transfer coefficients may be used in simulationsof future…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.