فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله ترجمه شده: آنالیز سینتیکی و مدلسازی راکتورهای میکرو ساختار برای سنتز فیشر-تروپش بر روی کاتالیزور ‏Co-‎Re / Al2O3‎

مقاله ترجمه شده: آنالیز سینتیکی و مدلسازی راکتورهای میکرو ساختار برای سنتز فیشر-تروپش بر روی کاتالیزور ‏Co-‎Re / Al2O3‎

مقاله ترجمه شده: آنالیز سینتیکی و مدلسازی راکتورهای میکرو ساختار برای سنتز فیشر-تروپش بر روی کاتالیزور ‏Co-‎Re / Al2O3‎

عنوان انگلیسی:
Kinetic analysis and microstructured reactors modeling for the Fischer–Tropsch synthesis over a Co–Re/Al2O3 catalyst
عنوان ترجمه فارسی: آنالیز سینتیکی و مدلسازی راکتورهای میکرو ساختار برای سنتز فیشر-تروپش بر روی کاتالیزور ‏Co-‎Re / Al2O3
 
نام ژورنال: Catalysis Today
سال انتشار: 2013
 
تعداد صفحات انگلیسی: 9
تعداد صفحات ترجمه فارسی: 27
 
a b s t r a c tThe Fischer–Tropsch synthesis (FTS) in microreactors or microstructured reactors presents appealingadvantages. In this work, the kinetics of the low-temperature FTS over a powdered 20%Co–0.5%Re/ -Al2O3 catalyst is…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.