فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی بهبود ارتباطات درون سازمان

مقاله انگلیسی ترجمه شده تخصصی بهبود ارتباطات درون سازمان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۴۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

عنوان انگلیسی مقاله:Organization Improvement

عنوان فارسی مقاله :بهبودارتباطات درون سازمان

فرمت فایل ترجمه شده: فایل Word ورد (Doc) قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل ترجمه شده:۷صفحه متن انگلیسی به همراه۷صفحه ترجمه فارسی

چند سطر از متن مقاله انگلیسی :

Organization Improvement: Cooperative Communication

by :Robert Bacal

The workplace is a complicated place. Imagine a spider web of people managers supervisors and staff members who need to work together interacting in various ways to fulfil the organization’s mandate. Disagreements and conflict are bound to occur; between staff members between staff and management and between clients and members of your organization.

As a result of working with thousands of government employees to help them acquire and use defusing hostility skills we have concluded that a good amount of bad feelings organizational problems destructive conflict and inefficiency result from a lack of skill in the WAY that people communicate with each other. This isn’t that surprising if we consider that our society tends to glorify the confrontational John Wayne type heroes. And that as children learn language they tend to learn confrontational negative language before they learn how to get along with others.

Cooperative communication or the skills needed to get along in the workplace or for that matter

چند سطر از ترجمه مقاله:

ارتباطات درونسازمانی

ارتباطسازمانی

یکی ازمباحث مهم مدیریت است که تا به حال در ایران به ان توجه کافینشده است بسیاری از نظریه پردازان قرن بیستم را قر انفجار اطلاعات نامیدهاندومدیریت اطلاعات را نیز به مثابهء یکی از شاخص های مهم توسعه مطرح کرده اندارتباط چیست ؟ درواقع ارتباط بستر مبادلهء اطلاعات است بدون برقراری ارتباط اثر بخشمبادلهءاطلاعات ممکن نیست ودر نتیجه سازمان برای بهره گیری از اطلاعات و تحقیقاهداف خود توانمندی لازم رانخواهد داشت در سازمانی که میان کارکنانش روا بط سالماثربخش ومناسب نباشد انگیزهء کمتری برای ارائه کارمفیدتر دیده می شود درچنینسازمانی غالبآ تضادهای ناشی از فقدان نظام ارتباطی اثر بخش بهره وری نازل ودر سطحپایینی وجود دارد وطبعآ ساغزمان توانایی و کارایی لازم برای بر خورد با رقابت هایروزافزون بین المللی نخواهد داشت اگر به افزایش حجم اطلاعات توجه کنیم اهمیت توجهبه نظام ارتباطی سازمان ها را بهتر و بیشتر درک می کنیم چرا که فقط یک نظام ارتباطیکار امد می تواند حجم اعظیم و روبه تزاید اطلاعات رادرون خود جاری کند و اطلاعاتکامل دقیق صحیح و بهنگام را که یکی از مهیترین ابزارهای تصمیم گیری مدیران در سطوحمختلف می باشد فراهم اورده ودر اختیار انان قرار دهد .روابط صنعتی درایجاد صلحوآرامش درمحیط کار برقراری انضباط درصنعت واستقرار دموکراسی صنعتی نقش مهمی دارداین عوامل برای توسعه همه جانبه یک کشور بسیار ضروری است . آنچه از روابط صنعتیانتظار می رود استقرار روابط کاری
خوب ومناسبی است که سبب اعتلای تفاهم واعتمادمتقابل کارگروکارفرما شود واختلافهای موجود راحل کند . کارگران امروز دیگر گروهیغیرمتشکل ونااگاه نیستند که آماده اطاعت مو به مو وکورکورانه از
کارفرمایانباشند..

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.