فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقاله الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک

مقاله الگوریتم مسیریابی شبکه های بیسیم ادهاک

دسته بندیکامپیوتر و IT
فرمت فایلdocx
حجم فایل۳٫۹۶۵ مگا بایت
تعداد صفحات۱۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مبانی شبکه­های بی سیم

۱-۱- مقدمه………………………………………………………………………………. ۱

۱-۲- مبانی شبکه های بی سیم……………………………………………………………. ۲

۱-۳- انواع شبکه های بی سیم…………………………………………………………….. ۳

۱-۳-۱- (WLANS(Wireless Local Area Networks:………………………………………….. 3

1-3-2- (WPANS(Wireless Personal Area Networks:………………………………………. 3

1-3-3- ( WMANS(Wireless Metropolitan Area Networks: …………………………….. 3

1-3-4- (WWANS(Wireless Wide Area Networks :………………………………………… 3

1-4- شبکه های بی سیم، کاربردها، مزایا و ابعاد……………………….۳

۱-۵- روش های ارتباطی بی سیم………………………………………………….. ۵

۱-۵-۱- شبکه های بی سیم Indoor :…………………………………………………. 5

1-5-2- شبکه های بی سیم Outdoor :…………………………………………………… 6

1-6- عناصر فعال شبکه های محلی بی سیم…………………………………………….. ۷

فصل دوم: شبکه‌های Ad Hoc

2-1- تقسیم‌بندی شبکه‌های بی‌سیم……………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲- مروری بر پروتکلهای مسیریابی در شبکه‌های MANET…………………………………. 14

2-2-1- لگوریتمهای مسیریابی مسطح………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۱-۱- پروتکلهای مسیریابی Table Driven ………………………………………………. 15

2-2-1-2- پروتکلهای مسیریابی on-Demand ……………………………………………………. 18

2-2-2- الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی…………………………………………… ۲۶

۲-۲-۲-۱- مفهوم خوشه‌یابی………………………………………………………… ۲۸

۲-۲-۲-۲- مزایای استفاده از خوشه‌یابی ………………………………………………….۲۹

۲-۲-۲-۳- الگوریتمهای مسیریابی سلسله‌مراتبی مبتنی بر خوشه‌یابی …………………… ۳۱

فصل سوم: عناصر مورد استفاده جهت شبیه‌سازی شبکه‌های MANET

3-1- تکنولوژی بی‌سیم مورد استفاده در شبیه سازی شبکه های Ad Hoc……………………. 35

3-2- مدلهای تحرک……………………………………………………………………………………… ۳۹

۳-۲-۱- مدل‌های تحرک تصادفی……………………………………………………………………… ۴۰

۳-۲-۲- مدل تحرک با وابستگی لحظه‌ای …………………………………………………………… ۴۲

۳-۲-۳- مدل تحرک با وابستگی فضایی……………………………………………………………… ۴۳

۳-۲-۴- مدلهای تحرک با محدودیت جغرافیایی…………………………………………………… ۴۴

۳-۲-۵- خصوصیات مدل تحرک Random Waypoint………………………………………….. 44

3-3- ابزار شبیه‌سازی…………………………………………………………………………………….. ۴۷

فصل چهارم: خوشه یابی

۴-۱- مروری بر الگوریتمهای خوشه‌یابی…………………………………………………………….. ۵۲

۴-۲- پارامترهای کارایی در روشهای خوشه‌یابی……………………………………………………. ۵۹

۴-۳- الگوریتم خوشه‌یابی پیشنهادی…………………………………………………………………… ۶۱

۴-۳-۱- گره‌های همسایه………………………………………………………………………………… ۶۳

۴-۳-۲- شکل گیری خوشه‌ها…………………………………………………………………………… ۶۴

۴-۳-۳- پیکربندی مجدد خوشه‌ها……………………………………………………………………… ۶۷

۴-۳-۴- ارزیابی کارایی………………………………………………………………………………….. ۷۴

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۲- پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ۸۷

مراجع………………………………………………………………………………………………………… ۹۰

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) مثالی از شبکه‌های دارای زیرساخت…………………………….۱۲

شکل (۲-۲) نمونه‌ای از شبکه‌های فاقد زیر ساخت……………..۱۳

شکل (۲-۳) تقسیم‌بندی پروتکلهای مسیریابی شبکه‌های MANET………………………… 15

شکل (۲-۴) (الف) ارسال RREQ در الگوریتم AODV………………………………………… 19

شکل (۲-۴) (ب) ارسال RREP در الگوریتم AODV……………………………………………. 20

شکل (۲-۵) (الف) ارسال درخواست مسیر در الگوریتم مسیریابی DSR……………………. 23

شکل (۲-۵) (ب) ارسال پاسخ درخواست مسیر در الگوریتم مسیریابی DSR …………….. 23

شکل (۲-۶) افت گذردهی در یک شبکه بی‌سیم نمونه با افزایش تعداد گره‌های شبکه…….. ۲۵

شکل (۲-۷) شبکه مجازی ایجاد شده در یک شبکه MANET با استفاده از … …………….. ۲۷

شکل (۲-۸) مثالی ازخوشه‌یابی در شبکه Ad Hoc……………………………………………….. 29

شکل (۲-۹) خوشه‌یابی در ساختار لایه‌ای…………………………………………………………… ۳۰

شکل (۲-۱۰) مثالی از الگوریتم مسیریابی CGSR…………………………………………………. 32

شکل (۲-۱۱)یافتن مسیر در الگوریتم CBRP………………………………………………………. 33

شکل (۳-۱) زمان‌بندی ارسال بسته در استاندارد IEEE 802.11………………………………… 37

شکل (۳-۲) تخمین مدت زمان اشغال خط با استفاده از RTS/CTS…………………………… 38

شکل (۳-۳) مثالی از محدودیت IEEE 802.11 MAC…………………………………………… 39

شکل (۳-۴) تقسیم‌بندی مدلهای تحرک شبکه‌های Ad Hoc……………………………………. 40

شکل (۳-۵) الگوی حرکتی یک گره متحرک در مدل Random Waypoint…………………. 41

شکل (۳-۶) مدل تحرکی RPGM…………………………………………………………………….. 44

شکل (۳-۷) تغییر متوسط سرعت با گذشت زمان در مدل تحرک Random Waypoint….. 46

شکل (۳-۸) تغییر تعداد متوسط گره‌های همسایه با گذشت زمان در … …………………….. ۴۷

شکل (۳-۹) مراحل شبیه‌سازی از دید کاربر NS-2……………………………………………….. 49

شکل (۴-۱) خوشه‌یابی به روش Lowest-ID………………………………………………………. 52

شکل (۴-۲) پارامتر تحرک تعریف شده در MOBIC…………………………………………….. 54

شکل (۴-۳) توان دریافتی هنگام دریافت بسته از گره‌های همسایه…………………………….. ۵۵

شکل (۴-۴) مثالی از ۲-hop Dominating Set……………………………………………………… 56

شکل (۴-۵) مثالی از تشکیل خوشه‌ها در روش max-min………………………………………. 58

شکل (۴-۶) ساختار پیاده‌سازی شده جهت خوشه‌یابی……………………………………………. ۶۱

شکل (۴-۷) آرایش بسته‌Beacon ……………………………………………………………………. 62

شکل (۴-۸) مثالی از خوشه‌یابی دوگامی در یک شبکه Ad Hoc………………………………. 66

شکل (۴-۹) الگوریتم اجرائی در یک سرگروه با دریافت یک Beacon……………………….. 67

شکل (۴-۱۰) الگوریتم اجرائی در یک گره عادی که Cluster-Agent خود را … ………….. ۶۸

شکل (۴-۱۱) مثالی از عملکرد الگوریتم در حالت مفقود شدن Cluster-Agent…………… 70

شکل (۴-۱۲) الگوریتم اجرائی در گرهی که در CH مربوط به … …………………………….. ۷۱

شکل (۴-۱۳) مثالی از عملکرد الگوریتم در صورت تغییر CH در Cluster-Agent ……… 73

شکل (۴-۱۴) تعداد متوسط خوشه‌های ایجادشده برحسب تعداد گره‌های موجود درشبکه… ۷۶

شکل (۴-۱۵) طول عمرمتوسط Clusterهای ایجادشده برحسب تعداد … ……………………. ۷۷

شکل (۴-۱۶) مدت متوسط عضویت گره‌ها در خوشه‌های ایجادشده…………………………… ۷۸

شکل (۴-۱۷) تاثیر Connectivity برروی تعداد خوشه‌های ایجاد شده … …………………… ۸۰

شکل (۴-۱۸) تاثیر سرعت و Connectivity بر طول عمر خوشه‌ها…………………………….. ۸۱

شکل (۴-۱۹) تاثیر سرعت گره‌ها بر طول عمر خوشه‌ها…………………………………………… ۸۲

شکل (۴-۲۰) تاثیر Connectivity بر تعداد خوشه‌های ایجادشده … ………………………….. ۸۴

شکل (۴-۲۱) تاثیر Connectivity بر تعداد تغییر خوشه‌ها در سرعت ۲۰ متربرثانیه………… ۸۴

شکل (۴-۲۲) تاثیر سرعت گره‌های متحرک برروی تعداد تغییرات خوشه‌ها … …………….. ۸۵

فهرست جداول

جدول (۴-۱) پارامترهای مدل تحرک مورد استفاده درشبیه‌سازی……………………………….. ۷۴

جدول (۴-۲) مقادیر RXThresh و CSThresh مورد استفاده در شبیه‌سازی………………….. ۷۹

جدول (۴-۳) پارامترهای شبیه‌سازی جهت بررسی اثر Connectivity…………………………. 80

جدول (۴-۴) پارامترهای شبیه‌سازی جهت مقایسه با LCC و MOBIC……………………… 82

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.