فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مقالات مهندسی دریا(سه مقاله ترجمه شده)

مقالات مهندسی دریا(سه مقاله ترجمه شده)

مقالات مهندسی دریا(سه مقاله ترجمه شده) 1
دانلود  مقالات ترجمه شده (سه مقاله رشته مهندسی دریا) عناوین مقالات: 1. Experimental investigation of flow characteristics around four square-cylinder arrays at subcritical Reynolds numbers 2. ComparativestudyonajacketlaunchingoperationinSouthChinaSea 3. Experimental investigationintotheinfluences ofpontoonandcolumn configurationonvortex-inducedmotionsofdeep-draftsemi-submersibles   بخشی از متن : این آزمایش ها در یک مخزن با طول 130.0m ، عرض 6.0m، و عمق  3.0m  انجام شد. سرعت های ممکن حاصل از  کریج اصلی و طول مفید مخزن،  دو عامل موثر در تعریف اندازه دوره های معمولی  واکنش VIM و در نتیجه تعیین تعداد چرخه نوسان به دست آمدند. نسبت مقیاس خطی بین مدل و نمونه 1 به64 انتخاب شد. 2. مدل های تست  طرح اولیه مدل DDS شامل چهار ستون گرد مربع و چهار اوریب گرد مربع است. ویژگی های اصلی در بر ارائه شده  در جدول 1، بر اساس ابعاد تعریف شده در شکل 1 است. برای به دست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد اثرات هندسه های مختلف، چهار  نوع تنظیمات برای آزم …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.