فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۷۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۳

بخش اول: ارزیابی عملکرد. ۱۴

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- عملکرد. ۱۴

۲-۳- ارزیابی عملکرد. ۲۰

۲-۴- فلسفه ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۵- اهداف ارزیابی عملکرد. ۲۱

۲-۶- فرآیند ارزیابی عملکرد. ۲۴

۲-۷- معیارها و شاخص ها ۲۷

۲-۸- چه کسی عملکرد را ارزیابی می کند. ۲۸

۲-۹- روش ها متداول ارزیابی عملکرد. ۳۰

۲-۱۰- مسائل موجود درارزیابی عملکرد. ۳۵

۲-۱۱-مقدمه. ۴۱

۲-۱۲-فرهنگ… ۴۲

۲-۱۳- فرهنگ و رفتار سازمانی.. ۴۳

۲-۱۴-مفهوم هوش… ۴۴

۲-۱۵- هوش چند وجهی.. ۴۶

۲-۱۶- هوش فرهنگی.. ۴۸

۲-۱۷- ابعاد هوش فرهنگی.. ۵۲

۲-۱۷-۱- هوش فرهنگی شناختی.. ۵۵

۲-۱۷-۲- هوش فرهنگی فراشناختی.. ۵۷

۲-۱۷-۳- هوش فرهنگی انگیزشی.. ۵۹

۲-۱۷-۴- هوش فرهنگی رفتاری.. ۶۲

۲-۱۸- جنبه های فرآیندی هوش فرهنگی.. ۶۴

۲-۱۹- انواع شخصیت ها در هوش فرهنگی.. ۶۶

۲-۲۰- مقایسه هوش فرهنگی با مدل های دیگر هوش… ۶۸

۲-۲۰-۱- هوش عمومی یا ضریب هوشی: ۶۸

۲-۲۰-۲- هوش اجتماعی: ۶۸

۲-۲۰-۳- هوش عاطفی: ۶۹

۲-۲۱- مراحل ایجاد و تکامل هوش فرهنگی.. ۷۰

۲-۲۱-۱- فعال سازی مجدد محرک های بیرونی.. ۷۰

۲-۲۱-۲- شناسایی هنجارها و انگیزه های فرهنگی دیگر به منظور یادگیری بیشتر در مورد آنها ۷۱

۲-۲۱-۳- تطبیق هنجارها و قوانین فرهنگی دیگر در ذهن خود فرد. ۷۱

۲-۲۱-۴- تحلیل هنجارهای فرهنگی مختلف به رفتارهای جایگزین.. ۷۱

۲-۲۱-۵- پیشتازی در رفتار فرهنگی از طریق تشخیص علایم و نشانه های متغیر که دیگران درک نمی کنند. ۷۲

۲-۲۲- پرورش هوش فرهنگی.. ۷۳

۲-۲۳- ویژگی های مورد نیاز برای هوش فرهنگی.. ۷۵

۲-۲۳-۱- قضاوت های همراه با تعمق.. ۷۵

۲-۲۳-۲- هویت چند دیدگاهی.. ۷۵

۲-۲۳-۳- اهمیت شرایط و موقعیت… ۷۶

۲-۲۳-۴- شایستگی زبان شناختی.. ۷۶

۲-۲۴-تمایزهای مفهومی هوش فرهنگی با سایر مفاهیم مشابه. ۷۶

۲-۲۴-۱- شخصیت… ۷۶

۲-۲۴-۲- سواد فرهنگی.. ۷۷

۲-۲۴-۳-شایستگی فرهنگی.. ۷۸

بخش سوم: هوش فرهنگی و عملکرد. ۷۹

۲-۲۵- ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد. ۷۹

بخش چهارم: پیشینه تحقیق.. ۸۱

۲-۲۶- پیشینه تحقیق.. ۸۱

۲-۲۶-۱- پیشینه تحقیقات داخلی.. ۸۱

۲-۲۶-۲- پیشینه تحقیقات خارجی.. ۸۲

بخش پنجم: چارچوب مفهومی.. ۸۵

۲-۲۷- چارچوب مفهومی.. ۸۵

بخشی از منابع فارسی:

۱- ابطحی، سیدحسین(۱۳۸۵)،«مدیریت منابع انسانی»، کرج، موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.

۲- اوت، استیون و شفریتر، جی ام(۱۳۸۱)،«تئوری های سازمان: اسطوره ها»، ترجمه ملی پارسائیان، تهران، انتشارات ترمه.

۳- ایران نژاد پاریزی، مهدی (۱۳۷۸)،«روش تحقیق درعلوم اجتماعی»، تهران؛ نشر مدیران.

۴- بلانچارد، کنت ایچ و هرسی، پاول (۱۳۷۸)، «مدیریت رفتارسازمانی»، ترجمه قاسم کبیری، تهران؛ موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی.

۵- جان نثار احمدی، هدی و فیاضی، مرجان(۱۳۸۵)،«هوش فرهنگی؛ نیاز مدیران در قرن تنوع»، ماهنامه تدبیر شماره ۱۷۲، صص ۴۲-۴۱٫

۶- حاج کریمی، عباسعلی و رنگریز، حسن، (۱۳۷۹)، «مدیریت منابع انسانی»، تهران؛ شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

۷- حقیقی، محمدعلی(۱۳۸۰)،«مدیریت رفتار سازمانی»، تهران؛ انتشارات ترمه.

۸- خاکی، غلامرضا (۱۳۷۹)،« مبانی مدیریت منابع انسانی»، تهران؛ انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.

۹- دسلر، گری (۱۳۷۸)، «مبانی مدیریت منابع انسانی»، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران؛ دفتر پژوهشهای فرهنگی.

۱۰- دولان، سیمون ال و شولز، رندال اس (۱۳۸۱)، «مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی»، ترجمه محمد علی طوسی و محمد صائبی، تهران؛ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

۱۱- رابینز، استیفن پی (۱۳۸۶)، «مبانی رفتار سازمانی»، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، تهران؛ دفتر پژوهش های فرهنگی

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.