فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه معنویت در محیط کار و سرمایه اجتماعی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۸۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه. ۱۴

۲-۲- سرمایه اجتماعی.. ۱۴

۲-۲-۱- سرمایه اجتماعی از دیدگاه بوردیو. ۱۶

۲-۲-۲- سرمایه اجتماعی از دیدگاه کلمن.. ۱۶

۲-۲-۳- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پوتنام. ۱۷

۲-۲-۴- تمایزات بر مبنای سطح تحلیل.. ۱۸

۲-۲-۵- تمایزات بر مبنای کاربردهای هنجاری.. ۱۹

۲-۲-۶- تمایزات بر اساس مزایای اصلی در مقابل مزایای ثانویه. ۱۹

۲-۲-۷- سرمایه اجتماعی در حوزه سازمان و مدیریت… ۲۳

۲-۲-۸- ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی.. ۲۵

۲-۲-۹- سازه های اندازه گیری.. ۳۳

۲-۲-۱۰- الگوهایی برای تبیین مفهوم سرمایه اجتماعی.. ۳۳

۲-۲-۱۱- نقش سرمایه انسانی و افراد در سرمایه اجتماعی سازمان. ۳۵

۲-۲-۱۲- ویژگی‌های سرمایه ‌اجتماعی.. ۳۹

۲-۲-۱۳- راههای ایجاد و حفظ سرمایه اجتماعی در سازمان. ۴۱

۲-۲-۱۴- مزایای سرمایه اجتماعی.. ۴۳

۲-۲-۱۵- هزینه‌های بالقوه سرمایه اجتماعی.. ۴۵

۲-۳- معنویت در محیط کار. ۴۶

۲-۳-۱- نیازهای معنوی کارکنان و ظهور پارادایم معنویت در محیط کار. ۴۹

۲-۳-۲- تعاریف و دیدگاه‌های معنویت و معنویت در محیط کار. ۵۱

۲-۳-۳- رویکرد درون‌گرا / متافیزیکی.. ۵۳

۲-۳-۴- رویکرد دینی.. ۵۳

۲-۳-۵- رویکرد اگزیستانسیالیستی / سکولار. ۵۴

۲-۳-۶- رویکرد مخالفان معنویت… ۵۵

۲-۳-۷- مباحثی درباره روش تحقیق در زمینه معنویت در محیط کار. ۵۵

۲-۳-۸- مزایای معنویت در محیط کار. ۵۷

۲-۳-۹- مفهوم‌سازی معنویت در محیط کار. ۵۸

۲-۳-۱۰- رفتار شهروندی سازمانی و معنویت محیط کاری.. ۶۰

۲-۴- پیشینه تحقیقات… ۶۲

۲-۴-۱- تحقیقات صورت گرفته در خصوص سرمایه اجتماعی.. ۶۲

۲-۴-۲- مطالعات صورت گرفته در خصوص معنویت در محیط کاری.. ۶۵

بخشی از منابع فارسی

۱- الوانی،سید مهدی و علی رضا شیروانی ؛ (۱۳۸۳) “سرمایه اجتماعی، اصل محوری توسعه”؛ تدبیر ،شماره ۱۴۷

۲- الوانی، سید مهدی و میرعلی سید نقوی (۱۳۸۱)، “سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه‏ها”؛ فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره ۳۳ و ۳۴، صص ۲۶-۳٫

۳- الوانی، سید مهدی و حسن دانایی فرد (۱۳۸۰)؛ “مدیریت دولتی و اعتماد عمومی”؛ دانش مدیریت، شماره ۵۵

۴- پورعزت، علی اصغر (۱۳۸۲)؛ طراحی سیستم خط‏مشی گذاری، برای تحقق عدالت اجتماعی بر مبنای حکومت حق مدار علوی، رساله دکتری چاپ نشده دانشگاه تربیت مدرس.

۵- رحمانپور ،لقمان؛ (۱۳۸۲) “.مدیریت سرمایه اجتماعی : رویکردی اثر بخش در مدیریت منابع انسانی”؛ مدیریت و توسعه ،شماره ۱۹

۶- سرمد ،زهره ؛عباس بازرگان و الهه حجازی(۱۳۸۱)؛روشهای تحقیق در علوم رفتاری؛ تهران؛چاپ ششم ؛ انتشارات آگاه.

۷- شایگان، داریوش.(۱۳۸۱). « افسون زدگی جدید- هویت چهل تکه و تفکر سیار» ، چاپ سوم ، تهران: انتشارات فرزان روز.

۸- شیروانی، علیرضا (۱۳۸۳)؛ تاثیر عملکرد سازمانهای بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی، مدیریت و توسعه؛ شماره ۲۰، صص۷۵-۴۷٫

۹- علوی، سید بابک؛ (۱۳۸۰)” نقش سرمایه اجتماعی در توسعه”؛ تدبیر شماره ۱۱۶؛
صص۴۰-۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.