فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت دانش و عملکرد کارکنان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۳۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول: مدیریت دانش ………………………………….۲۰

مقدمه ………………………………………………………………..۲۱

۲-۱ مدیریت دانش …………………………………………..۲۲

۲-۱-۱ تاریخچه مدیریت دانش ………………………………….۲۲

۲-۱-۲ سلسله مراتب دانش ……………………………..۲۳

۲-۱-۳ مفاهیم ……………………………………………………………..۲۳

۲-۱-۳-۱ داده ………………………………………………۲۳

۲-۱-۳-۲ اطلاعات ………………………………………………۲۴

۲-۱-۳-۳ دانش ……………………………………………………..۲۵

۲-۱-۳-۴ خرد ………………………………………………………..۲۵

۲-۱-۴ ارتباط بین داده، اطلاعات و دانش ………………۲۶

۲-۱-۵ سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی …………….۲۷

۲-۱-۶ سلسله مراتب دانش (هرم دانش) …………………۲۷

۲-۱-۷ انواع دانش ……………………………………………….۲۹

۲-۱-۷-۱ دانش نهفته (ضمنی) …………………………………۲۹

۲-۱-۷-۲ دانش صریح (آشکار) ……………………………….۲۹

۲-۱-۷-۳ دانش فردی ……………………………………………۳۰

۲-۱-۷-۴ دانش جمعی ……………………………………….۳۰

۲-۱-۸ مدیریت دانش ………………………………………………….۳۳

۲-۱-۸-۱ تعاریف …………………………………………………۳۳

۲-۱-۸-۲ مفهوم مدیریت دانش …………………………….۳۵

۲-۱-۸-۳ اهمیت بکارگیری مدیریت دانش ………………….۳۵

۲-۱-۹ اهمیت و ضرورت مدیریت دانش در سازمانهای دولتی ……….۳۶

۲-۱-۱۰ مزایای مدیریت دانش …………………………………….۳۸

۲-۱-۱۱ چرا باید از مدیریت دانش بهره جست؟ …………………۳۹

۲-۱-۱۲ مشکلات نبود مدیریت دانش …………………………۴۰

۲-۱-۱۳ موانع مدیریت دانش …………………………………….۴۱

۲-۱-۱۴ نظام مدیریت دانش ……………………………..۴۲

۲-۱-۱۴-۱ تعاریف ………………………………………….۴۲

۲-۱-۱۴-۲ مزایای به ­کارگیری نظام مدیریت دانش ………………….۴۳

۲-۱-۱۴-۳ رویکردهای نظام مدیریت دانش …………………….۴۳

۲-۱-۱۴-۴ اجزاء و عناصر نظام مدیریت دانش …………………..۴۵

۲-۱-۱۵ مدل­ها و نگرش­های مدیریت دانش …………………۴۶

۲-۱-۱۵-۱ مدل عمومی دانش در سازمان ……………………۴۶

۲-۱-۱۵-۲ مدل ادل و گراسیون …………………………….۴۸

۲-۱-۱۵-۳ مدل بویسوت …………………………………………۴۹

۲-۱-۱۵-۴ مدل نوناکا …………………………………………..۵۰

۲-۱-۱۵-۵ مدل نوناکا و تاکوچی …………………………………۵۲

۲-۱-۱۵-۶ مدل چو …………………………………………………۵۳

۲-۱-۱۵-۷ مدل استیوهالس ……………………………………….۵۴

۲-۱-۱۵-۸ مدل پیتر گوتشاک ………………………………..۵۵

۲-۱-۱۵-۹ مدل بهات (Bhatt) ………………………………….56

2-1-15-10 مدل هیسینگ ……………………………………..۵۸

۲-۱-۱۵-۱۱ مدل هفت سی ………………………………………….۵۹

۲-۱-۱۵-۱۲ مدل سوناسی و سوری …………………………..۶۰

۲-۱- ۱۶ کارکنان دانش مدار …………………………………………۶۰

۲-۱-۱۷ منابع مدیریت دانش ……………………………………….۶۱

۲-۱-۱۸ قابلیت فرآیند مدیریت دانش …………………………………۶۲

۲-۱-۱۹ موفقیت بهره­ گیری از مدیریت دانش …………………….۶۳

۲-۱-۲۰ نگرش صاحب نظران در مورد عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش ……۶۵

بخش دوم: عملکرد کارکنان …………………………………..۶۷

مقدمه …………………………………………………………………………۶۸

۲-۲ عملکرد کارکنان ……………………………………………….۶۹

۲-۲-۱ مفهوم عملکرد …………………………………………………۶۹

۲-۲-۲ عملکرد و شاخص­های بهبود آن ……………………….۶۹

۲-۲-۲-۱ استراتژی­های بهبود عملکرد ………………………..۶۹

۲-۲-۲-۲ آموزش …………………………………………………….۷۱

۲-۲-۲-۳ رضایت شغلی …………………………………………..۷۲

۲-۲-۲-۴ ترک خدمت یا تمایل به ترک خدمت در کارکنان ……….۷۳

۲-۲-۲-۵ تعهد سازمانی …………………………………….۷۳

۲-۲-۳ عوامل مؤثر بر عملکرد از دیدگاه محققان ……………….۷۴

۲-۲-۳-۱ عوامل عملکردی……………………………………………۷۵

۲-۲-۴ سیستم عملکرد فردی …………………………………….۷۶

۲-۲-۵ استفاده از مدل (ACHIEVE) …………………………..77

2-2-6 مفهوم و ماهیت مدیریت عملکرد …………………..۷۸

۲-۲-۷ آشنایی با مفهوم ارزیابی عملکرد ……………………۷۹

۲-۲-۸ اهمیت و ارزیابی مدیریت عملکرد …………………..۸۰

۲-۲-۹ هدف مدیریت عملکرد …………………………………..۸۲

۲-۲-۱۰ نحوه ارتباط بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد …………۸۳

۲-۲-۱۱ شاخص­های ارزیابی عملکرد سازمان­ها …………………۸۳

بخش سوم: پیشینه تحقیق ……………………………………۸۵

۲-۳ بررسی مطالعات و تحقیقات صورت گرفته پیرامون موضوع ………۸۶

۲-۳-۱ پژوهش­های صورت گرفته خارج از کشور …………..۸۶

۲-۳-۲ پژوهش­های انجام گرفته داخل کشور ……………………….۸۷

بخشی از منابع و مآخذ:

 1. ۱٫ ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (۱۳۸۵)، “مدیریت دانش در سازمان”، تهران، انتشارات پیوند نو، چاپ اول .
 2. ۲٫ ابطحی، سید حسن و صلواتی، عادل (۱۳۸۵)، “مدیریت دانش، مجله مدیریت و توسعه”، شماره ۲۵، صفحه ۵۳ تا ۶۴ .
 3. ۳٫ اجتهادی، مصطفی (۱۳۸۶)، “سرمایه اجتماعی”، پژوهشنامه علوم انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۵۳ .
 4. ۴٫ احمدپورداریانی، محمود (۱۳۸۱)، “کارآفرینی (تعاریف، نظریات و الگوها)”، انتشارات پردیس، چاپ اول، صفحه ۸۷ – 85 .
 5. 5. اخوان، پیمان و اولیایی، انوش و دسترنج، نسرین و ثقفی، فاطمه ( ۱۳۸۹)، “توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش”، فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره ۲٫
 6. ۶٫ اخوان، پیمان و حیدری، صفاناز (۱۳۸۶)، “مدیریت دانش مشتری، رویکردی برای کسب مزیت رقابتی”، نشریه مدیریت فردا، سال پنجم، شماره ۱۸، صفحه ۲۴ تا ۴۰ .
 7. ۷٫ استیسی، رالف (۱۳۸۹)، “تفکر استراتژیک و مدیریت تحول”، مترجم: مهزیار کاظمی موحد.
  1. ۸٫ افزار، عباس (۱۳۸۷)، “مدیریت دانش: مفاهیم، مدل ها، اندازه گیری و پیاده سازی”، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صفحه ۳۰ .
  2. ۹٫ افزاره، عباس (۱۳۸۴)،”مدیریت دانش، مفاهیم، مدلها، اندازه­گیری و پیاده­سازی”، مرکز نشر دانشگاه امیرکبیر، فصل دوم، صفحه۳۰ .

۱۰٫ امیر خانی، طیبه و پور عزت، علی اصغر (۱۳۸۷)، “تأملی بر امکان توسعه سرمایه اجتماعی در پرتو عدالت سازمانی در سازمانهای دولتی”، نشریه مدیریت دولتی، دوره ۱، شماره ۱، صفحه ۳۲- ۱۹ .

۱۱٫ امیری، میثم و رحمانی، تیمور (۱۳۸۵)، “بررسی آثار سرمایه اجتماعی درون و برون گروهی بر رشد اقتصادی استانهای ایران”، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی، سال سوم، شماره ۶، صفحه ۴۵ – 11 .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
 • سبد خالی از محصول می باشد.