فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

مبانی نظری و پیشینه فناوری اطلاعات و سیستم اتوماسیون اداری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۵۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲٫ بخش اول : فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱٫ تاریخچه ……………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۲٫ تعاریف فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… ۱۵

۳-۲-۳٫ سیر تکامل فناوری اداری ……………………………………………………………………………….. ۱۷

۳-۲-۳-۱٫ دوره اول؛ فناوری اداری ………………………………………………………………………………. ۱۷

۳-۲-۳-۲٫دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه…………………………………………………………………. ۱۷

۳-۲-۳-۳٫دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ………………………………………………………………………. ۱۷

۲ -۲-۴٫ نقش فناوری اطلاعات در سازمان ………………………………………………………………………… ۱۸

۲-۲-۵٫ بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات ………………………………………………………………… ۱۹

۲-۲-۶٫ فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-۷٫ اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………. ۲۰

۲-۲-۸٫ انواع سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۲-۹٫ ساختار سیستم های اطلاعاتی …………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۲-۹-۱٫ شبکه ارتباطات اطلاعاتی …………………………………………………………………………۲۲

۲-۲-۹-۲٫ زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه ) ۲۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۲-۹-۳٫ سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS) ………………………………………………………..25

2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS) ……………………………………………………………….25

2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS) …………………………………………………….25

2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS) …………………………………………………………………25

2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS) ………………………………………………………………26

2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS) ………………………………………………………………26

2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ……………………………………………… 26

2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………..۲۶

۲-۳٫ بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری …………………………………………………………………۲۸

۲-۳-۱٫ تاریخچه …………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۳-۲٫ اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص …………………………………………………..۲۹

۲-۳-۳٫ اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) ……………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۴٫ گردش مکاتبات اداری……………………………………………………………………. ۳۱

۲-۳-۵٫ معایب و مشکلات نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) …………………………………… ۳۲

۲-۳-۶٫ دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ……………………………………………. ۳۳

۲-۳-۷٫ دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ……………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۸٫ مزایای استفاده از اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………۳۳

۲-۳-۸-۱٫ با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ……………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۸-۱-۱٫ مزایای مستقیم …………………………………………………………………………………………۳۴

۲-۳-۸-۱-۲٫ مزایای غیر مستقیم ……………………………………………………..۳۴

۲-۳-۸-۲٫ در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی …………………………………………………۳۴

۲-۳-۹٫ مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری…………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱۰٫ استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون…………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۱۰-۱٫ مدیران ……………………………………………………………………………………………….۳۷

۲-۳-۱۰-۲٫ کارمندان……………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۱۰-۳٫ مشتریان ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۳-۱۰-۴٫ کارمندان بایگانی و دبیرخانه……………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۳-۱۰-۵٫ بشریت ………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۳-۱۱٫ ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۳-۱۲٫ چالش های اتوماسیون اداری……………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۱۳٫ تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری…………………………………………………………. ۳۹

۲-۳-۱۳-۱٫ واژه پردازها…………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۳-۱۳-۲٫ نشر رومیزی …………………………………………………………………………………………….. ۴۱

۲-۳-۱۳-۳٫ کشو های بایگانی الکترونیکی……………………………………………………. ۴۱

۲-۳-۱۳-۴٫ پست الکترونیکی ……………………………………………………………………………….. ۴۱

۳-۳-۱۳-۵٫ پست صوتی …………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳-۱۳-۶٫ فاکس……………………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۳-۱۳-۷٫ کنفرانس صوتی …………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۳-۱۳-۸٫کنفرانس ویدئویی……………………………………………. ۴۴

۲-۳-۱۳-۹٫ کنفرانس های کامپیوتری…………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱۳-۱۰٫ سند خوان ها ………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۳-۱۳-۱۱٫ ماشین های کپی هوشمند ……………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۳-۱۴٫ انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر…………………………………………………………….. ۴۵

۲-۳-۱۵٫ اجرای سیستم های اتوماسیون اداری………………………………………………………. ۴۵

۲-۳-۱۶٫ شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری………………………………………………………….. ۴۶

۲ -۳-۱۶-۱٫ اطلاعات پایه ………………………………………………………………………………..۴۶

۲-۳-۱۶-۲٫ عملیات مربوط به نامه های وارده ۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۳-۱۶-۳٫ عملیات مربوط به نامه های صادر.ه…………………………………………………………………… ۴۶

۲-۳-۱۶-۴٫ عملیات مربوط به مکاتبات داخلی……………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۱۶-۵٫ عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری…………………………………………. ۴۷

۲-۳-۱۶-۶٫ عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ………………………….. ۴۷

۲-۳-۱۶-۷٫ عملیات مربوط به بایگانی………………………………………………………………… ۴۷

۲-۳-۱۶-۸٫ عملیات مربوط به جستجو و بررسی ……………………………………………………………….. ۴۷

۲-۳-۱۶-۹٫ عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۱۶-۱۰٫ امنیت حدود دسترسی………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۳-۱۷٫ تحقق دولت الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۳-۱۷-۱٫ اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی ………………………………………………………………۴۸

۲-۳-۱۷-۲٫ اتوماسیون فعالیتهای عمومی ………………………………………………………………..۴۹

۲-۳-۱۸٫ مزایای دولت الکترونیکی ……………………………………………………………………………….۴۹

۲-۴٫ بخش سوم: مفاهیم مرتبط با فرهنگ سازمانی …………………………………………………………….. ۵۰

۲-۴-۱٫ ویژگیهای فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………۵۱

۲-۴-۲٫ عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی …………………………………………………………………..۵۲

۲-۵٫ بخش چهارم : وضعیت سیستم گردش مکاتبات در آموزش و پرورش ……………………………….۵۳

۲-۵-۱٫ معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش و پرورش و مدارس ……………………………….. ۵۴

۲-۶٫ بخش پنجم: نقد و بررسی تحقیقات انجام شده ……………………………………………………………….۵۸

۲-۶-۱٫ پیشینه پژوهش در ایران ……………………………………………………………………………..۵۸

۲-۶-۱-۱٫ پایان نامه ۱ …………………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۶-۱-۲٫ پایان نامه ۲ …………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۶-۱-۳٫ پایان نامه ۳ ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹

۲-۶-۱-۴٫ پایان نامه ۴٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۰

۲-۶-۲-۵٫ پایان نامه ۵ …………………………………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۶-۱-۶٫ پایان نامه ۶ ۶۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

۲-۶-۱-۷٫ پایان نامه ۷ ……………………………………………………………………………………………..۶۲

۲-۶-۲٫ پیشینه پژوهش در جهان ……………………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۶-۲-۱٫ پژوهش کای ………………………………………………………………………………………..۶۳

۲-۶-۲-۲٫ پژوهش مارلیک و کولیس …………………………………………………………………………………….۶۳

۲-۶-۲-۳٫پژوهش گالستر ………………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۶-۲-۴٫ پژوهش ریچارد ال.دفت ………………………………………………………………………………….. ۶۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.