فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت

مبانی نظری و پیشینه فرهنگ سازمانی و میزان خلاقیت

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

قسمت اول : مبانی نظری

۱-۲ مقدمه ……………………………………………………….۱۲

بخش اول : فرهنگ سازمانی

۲-۲ تعریف فرهنگ سازمانی…………………………………………۱۳

۲-۳ ویژگی های فرهنگ………………………………………………….۱۵

۲-۴ فرهنگ سازمان…………………………………………………………..۱۷

۲-۵ نقش فرهنگ سازمانی…………………………………………………. ۱۹

۲-۶ عوامل موثر بر فرهنگ سازمان ……………………………۲۲

۲-۷ الگوهای تبیین و شناخت فرهنگ سازمانی………………۲۳

۲-۷-۱ الگوی پارسونز ……………………………………………….۲۳

۲-۷-۲ الگوی رابینز ……………………………………………..۲۴

۲-۷-۳ الگوی هفت S مک کنزی ……………………………….۲۶

۲-۷-۴ الگوی پیترز و واترمن …………………………………………..۲۶

۲-۷-۵ الگوی کرت لوین ……………………………………………۲۷

۲-۷-۶ الگوی دیویس ………………………………………………………..۲۷

۲-۷-۷ الگوی ویلیام اوچی ………………………………………….۲۷

۲-۸ ویژگی های فرهنگ ……………………………………………….۳۰

۲-۹ عناصر و مؤلفه های فرهنگ سازمانی …………………………۳۱

۲-۱۰ سطوح فرهنگ سازمانی ………………………………۳۲

۲-۱۱ عوامل موثر در پیدایش فرهنگ سازمانی…………………..۳۳

۲-۱۲ منابع فرهنگ……………………………………………………۳۵

۲-۱۳ طبقه بندی فرهنگ سازمانی………………………………….۳۷

۲-۱۳-۱ فرهنگ غالب و خرده فرهنگ سازمانی ……………۳۷

۲-۱۳-۲ فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف …………………….۳۸

۲-۱۳-۳ فرهنگ انطباق پذیر و انطباق ناپذیر …………………..۴۰

۲-۱۳-۴ فرهنگ بروکراتیک و شهروندگرا …………………۴۰

۲-۱۴ انواع فرهنگ سازمانی ………………………………….۴۱

۲-۱۵ شیوه شکل گیری فرهنگ سازمانی…………………………….۴۵

۲-۱۶ فرهنگ حاکم و خرده فرهنگ های سازمانی………………..۴۷

بخش دوم : خلاقیت

۲-۱۷ مقدمه………………………………………………………………۴۹

۲-۱۸ تعریف خلاقیت ………………………………………………….۴۹

۲-۱۹ خلاقیت در مطالعات سازمانی و مدیریت ……………..۵۱

۲-۲۰ اهمیت خلاقیت در سازمان ها…………………………………۵۱

۲-۲۱ رویکرد های فرایند خلاق …………………………………….۵۲

۲-۲۲ ویژگی سازمان های خلاق …………………………………….۵۳

۲-۲۳ موانع خلاقیت …………………………………………………..۵۵

۲-۲۴ خلاقیت و فرهنگ…………………………………………………۵۶

۲-۲۵ نوآوری و فرهنگ……………………………………………….۵۷

۲-۲۶ باورهای فرهنگی و خلاقیت و نوآوری ……………………۵۸

۲-۲۷ فرهنگ سازمانی نوآوری و خلاقیت…………………………..۵۹

۲-۲۸ مراحل خلاقیت………………………………………………….۶۰

۲-۲۹ عوامل خلاقیت………………………………………………………۶۲

۲-۳۰ راههای پرورش خلاقیت……………………………………………۶۳

قسمت دوم : پیشینه تحقیق

۲-۳۱ مطالعات و تحقیقات داخل کشور ………………………….۶۸

۲-۳۲ مطالعات و تحقیقات خارج کشور………………………………..۷۳

۲-۳۳ خلاصه فصل………………………………………………………..۷۸

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.