فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام

مبانی نظری و پیشینه فرایند ارزش گذاری سهام

دسته بندیحسابداری
فرمت فایلdoc
حجم فایل۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱مقدمه………………………………………………………………..

۱۷

۲-۲ فرایند ارزش گذاری………………………………………………..

۱۹

۲-۳ کاربردهای ارزش گذاری سهام……………………………

۲۰

۲-۳-۱ مفهوم نظری مدل تجزیه و تحلیل بنیادی …………………….

۲۰

۲-۴پیش بینی عملکرد آتی شرکت ……………………………….

۲۰

۲-۴-۱ پیش بینی اقتصادی ……………………………………..

۲۰

۲-۴-۲ پیش بینی مالی …………………………………………….

۲۱

۲-۵ انتخاب مدل ارزش گذاری ……………………………….

۲۱

۲-۵-۱ مدل های ارزش گذاری مطلق ……………………….

۲۱

۲-۵-۲ مدل های نسبی ارزش گذاری ……………………………….

۲۳

۲-۶ انتخاب مدل …………………………………………………..

۲۳

۲-۷ نقش تحلیلگر مالی …………………………………………..

۲۳

۲-۸ ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت………………………….

۲۴

۲-۸-۱ محاسبه روشهای ضریب قیمت توجیه شده …………………

۲۴

۲-۸-۲ ضرایب دنباله رو و پیشرو……………………………

۲۵

۲-۸-۳ نقاط ضعف و قوت روش ضرایب قیمت ………………………

۲۶

۲-۹ ضریب قیمت به سود (P/E)…………………………………

27

2-9-1روش های محاسبه ضریب P/E توجیه شده ……………..

۲۹

۲-۹-۲-۱ مدل بنیادی تنزیل جریان های نقدی …………………….

۳۰

۲-۹-۲-۲ روش شرکتهای قابل مقایسه …………………………….

۳۱

۲-۹-۲-۲-۱ مشکلات روش شرکتهای قابل مقایسه …………….

۳۲

۲-۹-۲-۳ برآورد ضریب P/E با استفاده از روش رگرسیون …………..

۳۳

۲-۹-۲-۳-۱ مشکلات روش رگرسیون ………………………….

۳۳

۲-۱۰ ضریب قیمت بر ارزش دفتری هر سهم (P/B) ………………

34

2-10-1 روش های محاسبه ضریب P/B توجیه شده ……

۳۶

۲-۱۰-۱-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار ……

۳۷

۲-۱۰-۱-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای ……………………

۳۷

۲-۱۱ ضریب قیمت به فروش (P/S) ……………………………..

38

2-11-1 محاسبه فروش………………………………………..

۳۹

۲-۱۱-۲ روش های محاسبه ضریب P/S توجیه شده………………

۳۹

۲-۱۱-۲-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار……..

۴۰

۲-۱۱-۲-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای…………………….

۴۱

۲-۱۲ ضریب قیمت به جریان نقدی عملیاتی (PC/CFO)……………

41

2-12-1 روش های محاسبه ضریب P/CFO توجیه شده……………….

۴۳

۲-۱۲-۱-۱ ارزش گذاری بر اساس مقادیر بنیادی مورد انتظار………

۴۳

۲-۱۲-۱-۲ ارزش گذاری به روش مقایسه ای…………………….

۴۴

۲-۱۳ ضریب ارزش تشکیلات به سود قبل از بهره، مالیات، استهلاک EV/ EBITDA

44

2-13-1 روش های محاسبه ضریب EV/ EBITDA توجیه شده…..

۴۶

۲-۱۳-۱-۱ ارزش گذاری به روش مقایسه ای……………………

۴۶

۲-۱۳-۱-۲ روش ارزش گذاری بر اساس مقایدر بنیادی مورد انتظار.

۴۶

۲-۱۴ بازده سهام……………………………………………………..

۴۷

۲-۱۴-۱ تفاوت قیمت………………………………………

۴۸

۲-۱۴-۲ سود نقدی هر سهم……………………………………..

۴۸

۲-۱۴-۳ مزایای ناشی از حق تقدم…………………………………

۴۸

-۱۴-۴ مزایای ناشی از پرداخت سود سهمی(سهام جایزه)…………..

۴۹

۲-۱۵ مروری بر تحقیقات انجام شده( داخلی و خارجی) درباره ضرایب قیمت.

۴۹

۲-۱۵-۱ تحقیقات داخلی………………………………………….

۴۹

۲-۱۵-۲ تحقیقات خارجی………………………………………..

۵۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.