فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

مبانی نظری و پیشینه عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم در بین زنان

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۵۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۲-تعریف جرم ………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۳-عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرم………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۴-تاریخچه جرم شناسی……………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۴-۱-کج رفتاری در اندیشه ایران قبل از اسلام ……………………………………………………………. ۳۰

۲-۴-۲- یونان قدیم………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۴-۲-۱- جالینوس……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۴-۲-۲- افلاطون ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴-۳- قرون وسطی ……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۴-۴- از رنسانس تا اوایل قرن هجدهم ……………………………………………………………………… ۳۳

۲-۴-۵- قرن هجدهم………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۴-۶- از قرن نوزدهم تا زمان حال……………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۵-مهمترین عوامل شکل گیری جرم در ایران………………………………………………………………. ۳۴

۲-۶-جرم و عوامل جرم زا……………………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۷-عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۸-انواع جرم……………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۹-شرایط تحقق جرم……………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۱۰-مراحل ارتکاب جرم……………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۱-عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنایت………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۱۱-۱-عوامل اجتماعی و جرم………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱-۲-عوامل اقتصادی و جرم………………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱۱-۳-عوامل فرهنگی و جرم…………………………………………………………………………………. ۴۸

۲-۱۲-محیط و جرم……………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۲-۱۳-طرح پیشگیری از ارتکاب جرم………………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱۴-جنسیت و جرم………………………………………………………………………………………………. ۵۱

۲-۱۵-زنان و جرم………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۶-نوع جرم زنان……………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۱۷-بررسی تفاوت نوع جرایم زنان و مردان……………………………………………………………….. ۵۵

۲-۱۸-تئوری های جرم …………………………………………………………………………………………… ۵۷

۲-۱۸-۱-تئوریهای زیستی ……………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۱-عقاید دانشمندان قبل از لمبروزو………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۱۸-۱-۲-نقد نظرات لمبروزو…………………………………………………………………………………. ۵۸

۲-۱۸-۲- تئوری های روانشناختی ……………………………………………………………………………… ۶۰

۲-۱۸-۳- تئوری های جامعه شناسی……………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۱۸-۳-۱-نظریه های جامعه شناختی فردگرایان درباره ارتکاب جرمات…………………………….. ۶۲

۲-۱۸-۳-۲-نظریه های آنومی…………………………………………………………………………………… ۶۲

۲-۱۸-۳-۳- نظریه آنومی دورکیم……………………………………………………………………………… ۶۳

۲-۱۸-۳-۴-نظریه آنومی رابرت مرتن…………………………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۸-۳-۵-نظریه رابرت آگینو، مسنرو روز نفلد……………………………………………………………. ۶۴

۲-۱۸-۳-۶-نظریه آنومی و ساختار خانواده ویلیام گود……………………………………………………. ۶۶

۲-۱۸-۳-۷-نظریه همنشینی افتراقی ادوین ساترلند………………………………………………………….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۸-نظریه بر چسب زنی یا انگ زنی بکر و لمرت……………………………………………….. ۶۷

۲-۱۸-۳-۹-نظریه کنترل اجتماعی هیرشی……………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱۹-نظریه های جرم شناختی جرائم زنان……………………………………………………………………. ۶۹

۲-۲۰-چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………… ۷۰

۲-۲۱- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۲۲-فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۲۲-۱-فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۲۲-۲-فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………….. ۷۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.