فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۸۴ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه۱۰

۲-۲- بخش اول: عدالت سازمانی.۱۰

۲-۲-۱- مفهوم و تعریف عدالت سازمانی. ۱۰

۲-۲-۲- ضرورتتوجهبهعدالتسازمانی. ۱۱

۲-۲-۳- مطالعه عدالت در سازمان ها۱۲

۲-۲-۴- برداشت عدالت اجتماعی بر مبنای رفاه اجتماعی. ۱۳

۲-۲-۵- ابعادعدالتسازمانی. ۱۳

۲-۲-۶- ابعادادراکعدالتسازمانی. ۱۸

۲-۲-۷- آثاروپیامدهایرعایتعدالتدرسازمان. ۲۰

۲-۲-۸- عللعدمتحققعدالتدرسازمانها۲۱

۲-۳- بخش دوم: رفتار شهروندی سازمانی. ۲۵

۲-۳-۱- تعاریف و مفاهیم مربوط به رفتار شهروندی. ۲۵

۲-۳-۲- مفاهیم مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی. ۲۹

۲-۳-۳- انواع رفتار شهروندی در سازمان. ۳۰

۲-۴- دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی. ۳۱

۲-۴-۱- ویژگی های کلیدی رفتار شهروندی. ۳۲

۲-۴-۲- ابعاد رفتار شهروندی. ۳۳

۲-۴-۳- سیاست های تشویق رفتاری شهروندی. ۳۷

۲-۴-۴- عوامل تاثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی. ۳۹

۲-۴-۵- ارائه مدل رفتار شهروندی سازمانی. ۴۳

۲-۴-۶- پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی. ۴۵

۲-۴-۷- رفتار شهروندی اجباری. ۴۷

۲-۴-۸- پیامدهای رفتار شهروندی اجباری.۶۲

۲-۴-۹- اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. ۵۰

۲-۴-۱۰- دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان. ۵۰

۲-۴-۱۱- اشکال رفتارهای برون نقش۵۲

۲-۴-۱۲- ارتباط عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی. ۵۵

۲-۵- پیشینه پژوهش۵۷

۲-۶- مدل مفهومی پژوهش:۶۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.