فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر

مبانی نظری و پیشینه طرحواره های ناسازگار اولیه و رفتارهای پرخطر

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۲۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- بخش اول:مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۱-۱- طرحواره های ناسازگار اولیه……………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۲- طرحواره :………………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۱-۳- ریشه های شکلگیری طرحواره………………………………………………………………………………… ۱۵

۲-۱-۴- طرحواره های ناسازگار اولیه………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۵- حوزه های طرحواره و طرحواره ناسازگار اولیه:……………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۵-۱- حوزه اول؛ بریدگی/طرد……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۵-۲- حوزه دوم ؛ خودگردانی و عملکرد مختل……………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۵-۳- حوزه سوم: محدودیت های مختل…………………………………………………………………………. ۲۱

۲-۱-۵-۴- حوزه چهارم،دیگر جهت مندی………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۵-۵- حوزه پنجم:گوش به زنگی بیش از حد و بازداری…………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۲- رفتارهای پرخطر…………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۲-۱- موادمخدر و روان گردان………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۲-۱-۱- تعریف اعتیاد و ملاکهای تشخیص آن………………………………………………………………………… ۲۶

۲-۱-۲-۱-۲- عوامل زمینه ساز مستعد کننده اعتیاد………………………………………………………………………. ۲۸

۱- عوامل مخاطره آمیز فردی……………………………………………………………………………. ۲۸

۲- عوامل مخاطره آمیز بین فردی و محیطی……………………………………………………………………………. ۳۰

۳- عوامل مخاطره آمیز اجتماعی………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۲-۱-۳- عوامل مؤثر در ادامه مصرف :…………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۲-۱-۴- عوامل مؤثر در تداوم مصرف:………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱-۲-۱-۵- دیدگاه های مطرح روانشناختی در زمینه سوءمصرف مواد………………………………………….. ۳۲

۱- دیدگاه روان تحلیلی………………………………………………………………………………. ۳۲

۲- دیدگاه زیستی…………………………………………………………………….. ۳۴

۳- دیدگاه فرآیند متضاد………………………………………………………………. ۳۴

۴- دیدگاه الگوهای تقویت مثبت…………………………………………………………………………………….. ۳۵

۵- نظریه یادگیری اجتماعی بندورا……………………………………………………………………………………… ۳۵

۶- دیدگاه الگوهای شرطی سازی و یادگیری…………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۱-۲-۱-۶- نقش تکامل شخصیت در اعتیاد:…………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱-۲-۱-۷- نقش دوره نوجوانی در اعتیاد:………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱-۲-۱-۸- نقش صفات شخصیتی در اعتیاد:……………………………………………………………… ۳۸

۲-۱-۲-۱-۹- دیدگاه اسلام در مورد اعتیاد…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۲-۲- دخانیات…………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۲-۲-۱- علل گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف سیگار………………………………………………….. ۴۱

۲-۱-۲-۳- مشروبات الکلی…………………………………………………………………………… ۴۱

۲-۱-۲-۳-۱- اثرات مشروبات الکل بر بدن:………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۲-۴- ایدز…………………………………………………………………………… ۴۳

۲-۱-۲-۴-۱- آمار ایدز در ایران……………………………………………………………. ۴۷

۲-۱-۲-۵- خشونت…………………………………………………………………….. ۴۹

۲-۱-۲-۵-۱ نظریه های خشونت:……………………………………………………………………………. ۵۱

۱- نظریه رفتار غریزی…………………………………………………………………….. ۵۱

۲- نظریه زیست محیطی………………………………………………………………… ۵۲

۳- نظریه پالایش روانی……………………………………………………………………… ۵۲

۴- نظریه ناکامی- پرخاشگری……………………………………………………………………………… ۵۳

۵- نظریه مبادله………………………………………………………………………………. ۵۳

۶- نظریه نظارت اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۵۴

۷- نظریه های کارکرد گرایی…………………………………………………………………………………….. ۵۴

۸- نظریه منابع…………………………………………………………………….. ۵۵

۹- نظریه سیستمی…………………………………………………………………………………. ۵۵

۱۰- نظریه یادگیری اجتماعی………………………………………………………………………………………. ۵۵

۲-۲- بخش دوم:مطالعات انجام شده داخلی و خارجی……………………………………………………… ۵۶

۲-۲-۱- سوابق مربوط به طرحواره های ناسازگار اولیه:……………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۲- سوابق مربوط به رفتارهای پرخطر………………………………………………………………… ۵۸

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.