فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

مبانی نظری و پیشینه شادکامی و سلامت روان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۷۸ کیلو بایت
تعداد صفحات ۳۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه………………………………………………………………………………………….۱۵

۲ ـ ۱ـ مبانی نظری……………………………………………………………………………………..۱۵

۲ ـ ۱ ـ ۱ـ بهزیستی معنوی…………………………………………………………………………………….۱۵

۲ ـ ۱ ـ ۱ ـ ۱ـ ابعاد بهزیستی معنوی از دیدگاه فیشر……………………………………………………۱۹

۲ ـ ۱ ـ ۲ـ شادکامی…………………………………………………………………………………….۱۹

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ـ دیدگاه های موجود درباره شادی………………………………………………………..۲۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۱ـ نظریه نقطه ثابت…………………………………………………………………………..۲۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۲ـ نظریه مقایسه……………………………………………………………………………….۲۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۱ ـ ۳ـ نظریه عاطفه………………………………………………………………………………..۲۲

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۲ـ الگوی شادی از دیدگاه شلدون و لیبومیرسکی……………………………………….۲۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره شادی…………………………………………..۲۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ـ دیدگاه فروید……………………………………………………………………………..۲۳

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۲ـ دیدگاه اسکینر…………………………………………………………………………….۲۴

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۳ـ دیدگاه مزلو……………………………………………………………………………….۲۴

۲ ـ ۱ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۴ـ دیدگاه اسلام درباره شادی…………………………………………………………….۲۴

۲ ـ ۱ ـ ۳ـ سلامت روان…………………………………………………………………………………………۲۵

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ـ سلامت روان و ابعاد آن……………………………………………………………………..۲۶

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۱ـ سلامت جسمانی………………………………………………………………………….۲۶

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۲ـ سلامت اجتماعی…………………………………………………………………………۲۶

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۳ـ سلامت هیجانی…………………………………………………………………………..۲۷

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۱ ـ ۴ـ سلامت معنوی……………………………………………………………………………۲۷

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ـ مفهوم سلامت روان براساس رویکردهای مختلف روانشناسی…………………..۲۷

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۱ـ رویکرد زیستی…………………………………………………………………………..۲۷

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۲ـ رویکرد تحلیل روانی…………………………………………………………………..۲۷

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۳ـ رویکرد رفتارگرایی…………………………………………………………………….۲۸

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۲ ـ ۴ـ رویکرد انسان گرایی…………………………………………………………………..۲۸

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ـ نظریه های مختلف روانشناسی درباره سلامت روان……………………………….۲۸

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۱ـ دیدگاه فروید و مکتب روانکاوی………………………………………………….۲۸

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۲ـ دیدگاه آلپورت………………………………………………………………………….۲۹

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۳ـ دیدگاه راجرز…………………………………………………………………………….۲۹

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۴ـ دیدگاه فروم………………………………………………………………………………۳۰

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۵ـ دیدگاه مزلو……………………………………………………………………………….۳۰

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۶ـ دیدگاه فرانکل……………………………………………………………………………۳۱

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۷ـ دیدگاه پرلز……………………………………………………………………………….۳۱

۲ ـ ۱ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۸ـ سلامت روان از دیدگاه اسلام……………………………………………………….۳۱

۲ ـ ۲ـ پیشینه تحقیقاتی………………………………………………………………………………………..۳۳

۲ ـ ۲ ـ ۱ـ تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………….۳۳

۲ ـ ۲ ـ ۲ـ تحقیقات انجام شده در خارج از ایران………………………………………………………۳۶

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.