فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سندرم داون و کیفیت زندگی مادران

مبانی نظری و پیشینه سندرم داون و کیفیت زندگی مادران

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۴۷ کیلو بایت
تعداد صفحات ۸۴
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫ مقدمه:…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۴

۲-۲٫ سندرم داون…………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

۲-۲-۱٫ طبقه بندی سندرم داون:…………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۲-۲٫ خصوصیات کلی………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۲-۲-۳٫ چه عواملی در بروز سندرم داون موثر هستند؟……………………………………………………………….. ۱۷

۲-۲-۴٫ ویژگی ها و نشانه های سندرم داون……………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۳٫ کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۳-۱٫ تاریخچه کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۳-۲٫ تعاریف کیفیت زندگی:………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۳-۳٫ ویژگی های کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۳-۴٫ چند بعدی بودن…………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲-۳-۵٫ بعد عینی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………… ۲۹

۲-۳-۶٫ بعد ذهنی………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۳-۷٫ ویژگی ذهنی بودن………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۳-۸٫ نظریه های کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۳-۸-۱٫ نظریه های مبتنی بر فرد………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۳-۸-۲٫ نظریه های مبتنی بر خانواده…………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۳-۸-۳٫ نظریه های روانشناختی………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۳-۸-۴٫ نظریه های انسان شناسی…………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۳-۹٫ ارزیابی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۳-۱۰٫ مدل های کیفیت زندگی:……………………………………………………………………………………… ۳۶

۲-۳-۱۰-۱٫ مدل روحی- روانی…………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱۰-۲٫ مدل ادراکی کیفیت زندگی ژان………………………………………………………………………….. ۳۶

۲-۳-۱۰-۳٫ مدل فرل و هاسی……………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۳-۱۱٫ عوامل موثر بر کیفیت زندگی………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۳-۱۲٫ ابزار سنجش کیفیت زندگی………………………………………………………………………………….. ۳۸

۲-۳-۱۳٫ کاربرد های سنجش کیفیت زندگی………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۴٫ کیفیت زندگی در خانواده های بیماران مزمن روانی:………………………………………………………….. ۳۹

۲-۵٫ کیفیت زندگی والدین دارای کودک مبتلا به سندرم داون……………………………………………………. ۴۱

۲-۶٫ مهارت زندگی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۶-۱٫ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

۲-۶-۲٫ مبانی نظری مهارت های زندگی………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۶-۳٫ مبانی نظری گروه درمانی………………………………………………………………………………………. ۵۳

۲-۶-۳-۱٫ دیدگاه مک دوکال………………………………………………………………………………………….. ۵۳

۲-۶-۳-۲٫ دیدگاه فروید…………………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۶-۳-۳٫ دیدگاه مورنو………………………………………………………………………………………………….. ۵۴

۲-۶-۳-۴٫ دیدگاه اسلاوسون……………………………………………………………………………………………. ۵۴

۲-۶-۳-۵٫ دیدگاه لوین…………………………………………………………………………………………………… ۵۴

۲-۶-۴٫ روش آموزش مهارت های زندگی:…………………………………………………………………………… ۵۶

۲-۶-۵٫ پیشینه اجرایی برنامه های آموزش مهارت‌های زندگی…………………………………………………….. ۵۷

۲-۶-۶٫ اهداف آموزش مهارت‌های زندگی…………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۶-۷٫ اهداف عمده برنامه آموزش مهارت‌های زندگی نیز عبارت است از:…………………………………….. ۵۹

۲-۶-۸٫ اهداف آموزش مهارتهای زندگی به طور اخص عبارت است از:…………………………………………. ۶۰

۲-۶-۹٫ اهمیت مهارت‌های زندگی……………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۶-۱۰٫ ابعاد مهارت‌های زندگی………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۶-۱۱٫ انواع مهارت…………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

۲-۶-۱۲٫ پنج حوزه اصلی مهارت‌های زندگی………………………………………………………………………… ۶۸

۲-۶-۱۳٫ تعریف ده مهارت اصلی زندگی……………………………………………………………………………… ۶۹

۲-۶-۱۴٫ روش‌های مورد استفاده در کارگاه‌های مهارت‌های زندگی…………………………………………….. ۷۲

۲-۶-۱۴-۱٫ رویکرد فعال در مقابل رویکرد منفعل در آموزش……………………………………………………… ۷۲

۲-۷٫ بررسی متون………………………………………………………………………………………………………….. ۷۳

۲-۷-۱٫ پژوهشهای خارجی:……………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۷-۲٫ پژوهشهای داخلی………………………………………………………………………………………………… ۷۷

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.