فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات

مبانی نظری و پیشینه سرمایه فکری و کیفیت خدمات

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۲۶۷ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه ………………………………………………….۱۳

۲-۲ بخش اول : سرمایه فکری

۲-۲-۱ سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ……. ۱۴

۲-۲-۲ مفهوم تعاریف سرمایه فکری ……………………….۱۵

۲-۲-۳ مقایسه تعاریف سرمایه فکری ………………….۱۷

۲-۲-۴ اجزاء سرمایه فکری …………………………………..۱۸

۲-۲-۴-۱ سرمایه انسانی ………………………………………….۱۹

۲-۲-۴-۲ سرمایه ساختاری ……………………………………۲۰

۲-۲-۴-۳ سرمایه مشتری (رابطه ای) …………………………………۲۱

۲-۲-۵ ویژگی های سرمایه فکری …………………………………….۲۲

۲-۲-۶ اهمیت سرمایه فکری …………………………………….۲۲

۲-۲-۷ مدیریت سرمایه فکری ……………………………………………..۲۳

۲-۲-۸ اصول مدیریت سرمایه فکری ……………………………..۲۵

۲-۲-۹ دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………۲۶

۲-۲-۱۰ روشهای اندازه گیری سرمایه فکری …………………………….۲۸

۲-۲-۱۱ الگوهای اندازه گیری سرمایه فکری ……………………..۳۱

۲-۲-۱۱-۱ الگوی رهیاب اسکاندیا ………………………………….۳۲

۲-۲-۱۱-۲ الگوی کارت امتیازی متوازن ……………………………۳۳

۲-۲-۱۱-۳ الگوی شاخص سرمایه فکری ……………………..۳۵

۲-۲-۱۱-۴ الگوی حسابرسی سرمایه فکری …………………..۳۷

۲-۲-۱۱-۵ الگوی ترازنامه نامرئی …………………………………۳۷

۲-۲-۱۱-۶ الگوی کنترل دارایی نامحسوس …………………………۳۸

۲-۲-۱۱-۷ الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………….۳۸

۲-۲-۱۱-۸ الگوی کیوی توبین …………………………………………..۳۹

۲-۲-۱۲ چرا یک چنین تغییر و گذار به سمت و سوی دارایی های نامشهود وجود دارد. ….۳۹

۲-۲-۱۳ سرمایه فکری و چالش های حسابداری ………………..۴۰

۲-۲-۱۴ گزارشگری سرمایه فکری ……………………………….. ۴۲

۲-۲-۱۵ استانداردهای حسابداری سرمایه فکری ………………..۴۳

۲-۲-۱۶ گزارشگری خارجی سرمایه فکری ……………………………..۴۵

۲-۲-۱۷ بررسی شاخص های سرمایه فکری در کشورهای دیگر ……۴۷

۲-۲-۱۸ بررسی شاخص های سرمایه فکری در ایران ……………..۴۷

۲-۲-۱۹ فرق بین سرمایه فکری مدیریت دانش و مدیریت نامشهودها……..۴۸

۲-۳ بخش دوم : کیفیت خدمات

۲-۳-۱ مفهوم و تعریف کیفیت ………………………………..۴۹

۲-۳-۲ مفهوم و تعریف خدمت …………………………………………..۵۰

۲-۳-۳ مفهوم و تعریف کیفیت خدمات ………………………………۵۱

۲-۳-۴ اهمیت کیفیت خدمات ……………………………………….۵۱

۲-۳-۵ رویکردهای مدیریت کیفیت خدمات …………………۵۴

۲-۳-۶ پیامدهای کیفیت خدمات ……………………………………۵۵

۲-۳-۷ عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات …………………………..۵۶

۲-۳-۷-۱ مدل گرونروز ………………………………………………..۵۶

۲-۳-۷-۲ مدل جانسون ………………………………………………۵۷

۲-۳-۷-۳ مدل مقیاس کیفیت ……………………………………..۵۸

۲-۳-۸ موانع بهبود کیفیت خدمات…………………………………………۶۱

۲-۴ پیشینه تحقیق ………………………………………………………….۶۱

۲-۵ خلاصه ……………………………………………………………..۶۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.