فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

مبانی نظری و پیشینه ساختار سازمانی و سلامت نظام اداری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱٫۲۶۸ مگا بایت
تعداد صفحات۸۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲- مبانی نظری تحقیق.. ۹

مقدمه ۱۰

۲-۱- تعاریف سازمان،سیستم اداره و دستگاه دولتی.. ۱۰

۲-۱-۱- سازمان. ۱۰

۲-۱-۲- سیستم. ۱۱

۲-۱-۳- اداره ۱۲

۲-۲- فساد اداری.. ۱۲

۲-۲-۱- تعریف فساد. ۱۵

۲-۲-۲- سطوح فساد. ۱۷

۲-۲-۳- انواع فساد. ۱۸

۲-۲-۴- فساد سیاسی.. ۱۹

۲-۲-۵- فساد مالی (اقتصادی) ۲۰

۲-۲-۶- فساد اداری.. ۲۰

۲-۲-۶-۱- مفهوم و تعریف فساد اداری.. ۲۰

۲-۲-۶-۲- انواع فساد اداری‏.. 22

2-2-6-3- تاریخچه فساد اداری.. ۲۶

۲-۲-۷- تحلیل فساد در کشورهای جهان سوم. ۲۷

۲-۲-۸- آثار و علل فساد در جهان سوم. ۲۸

۲-۲-۹- تفاوت‌های فساد در دو جهان توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته. ۲۹

۲-۲-۱۰- تاریخچه فساد در ایران. ۳۰

۲-۲-۱۱- مبارزه با فساد در ایران. ۳۰

۲-۲-۱۲- وضعیت فساد پس از پیروزی انقلاب اسلامی.. ۳۲

۲-۲-۱۳- رابطه فساد با امور اجتماعی و نهادهای موجود در اجتماعی.. ۳۴

۲-۲-۱۳-۱- رابطه فساد و خدمات عمومی دولتی.. ۳۴

۲-۲-۱۳-۲- اقتصاد دولتی و فساد. ۳۵

۲-۲-۱۳-۳- بزرگی دولت و فساد. ۳۶

۲-۲-۱۴- خصوصی‌سازی و رابطه آن با فساد. ۳۶

۲-۲-۱۵- فساد و فقر. ۳۷

۲-۲-۱۶- فساد و قوانین و مقررات… ۳۸

۲-۲-۱۷- فساد و دستگاه قضایی.. ۳۸

۲-۲-۱۸- توسعه سیاسی، دمکراسی و فساد. ۳۹

۲-۲-۱۹- فرهنگ و فساد. ۳۹

۲-۲-۲۰- فساد و جنسیت… ۴۰

۲-۲-۲۱- فساد و برنامه‌ های توسعه. ۴۰

۲-۲-۲۲- سیاست‌های اقتصادی و فساد. ۴۱

۲-۲-۲۳- فساد و سرمایه‌گذاری.. ۴۱

۲-۲-۲۴- تسخیر دولت و فساد ناشی از آن در اقتصادهای در حال گذار. ۴۲

۲-۲-۲۵- تبیین علل موجبه فساد. ۴۳

۲-۲-۲۶- رهیافت‌های تبیین فساد. ۴۷

۲-۲-۲۷- عوامل محیطی موجبه فساد. ۴۹

۲-۲-۲۸- قصد و فرصت، لازمه وقوع فساد. ۵۰

۲-۲-۲۹- متغیرهای تسهیل و تشویق‌کننده یا بازدارنده از فساد. ۵۰

۲-۲-۳۰- شیوه ارزیابی و گزینش استراتژی مبارزه با فساد. ۵۳

۲-۲-۳۱- سیاست‌های کلیدی در مبارزه با فساد. ۵۵

۲-۲-۳۱-۱- رقابت در ارائه خدمات دولتی.. ۵۶

۲-۲-۳۱-۲- تشکیل‌ نهادهای مستقل مبارزه با فساد. ۵۶

۲-۲-۳۱-۳- نظارت‌های قانونی.. ۵۷

۲-۲-۳۱-۴- ایجاد خطوط ارتباطی و حمایت از مخبران. ۵۷

۲-۲-۳۱-۵- قضات سالم. ۵۷

۲-۲-۳۱-۶- پاسخگویی و نظارت مدنی.. ۵۷

۲-۲-۳۱-۷- تغییر در طرز تفکرات و بسیج خواست‌های سیاسی.. ۵۷

۲-۲-۳۱-۸- سنجش و نظرخواهی.. ۵۷

۲-۲-۳۱-۹- افکار عمومی.. ۵۸

۲-۲-۳۱-۱۰- آزادی مطبوعات… ۵۸

۲-۲-۳۱-۱۱- سازمان‌های حمایتی مدنی.. ۵۸

۲-۲-۳۱-۱۲- برگزاری سمینارهای محلی و بومی.. ۵۸

۲-۲-۳۱-۱۳- سیاست‌های اقتصادی.. ۵۸

۲-۲-۳۱-۱۴- مقابله پلیسی.. ۵۸

۲-۳- ساختار سازمانی.. ۵۹

۲-۳-۱- ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﺎر. ۶۲

۲-۳-۲- ‫اﺑﻌﺎد ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. ۶۲

۲-۳-۲-۱- ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ.. ۶۲

۲-۳-۲-۲- رﺳﻤﯿﺖ… ۶۳

۲-۳-۲-۳- ‫راﺑﻄﻪ رﺳﻤﯿﺖ و پیچیدگی.. ۶۵

۲-۳-۲-۴- ‫ﺗﻤﺮﮐﺰ. ۶۵

۲-۳-۲-۵- ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی و ﺗﻤﺮﮐﺰ. ۶۵

۲-۳-۳- ﻋﻮاﻣﻞ اﺛﺮ ﭘﺬﯾﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. ۶۶

۲-۳-۳-۱- ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. ۶۶

۲-۳-۳-۲- تصمیم گیری.. ۶۷

۲-۳-۴- ‫ اﻧﻮاع ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ.. ۶۸

۲-۳-۴-۱- ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎده ۶۸

۲-۳-۴-۲- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺎﺷﯿﻨﯽ.. ۷۰

۲-۳-۴-۳- ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ ﺣﺮﻓﻪای.. ۷۱

۲-۳-۴-۴- ﺳﺎﺧﺘﺎرﺑﺨﺸﯽ.. ۷۲

۲-۳-۴-۵- ادﻫﻮﮐﺮاﺳﯽ.. ۷۴

۲-۳-۵- ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر. ۷۵

۲-۳-۶- ‫ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری.. ۷۶

۲-۴- پیشینه تحقیق.. ۷۷

۲-۴-۱- پیشینه تحقیق داخلی.. ۷۷

۲-۴-۲- تحقیقات خارجی.. ۸۷

۲-۵- ‫مدل مفهومی تحقیق.. ۹۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.