فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی

مبانی نظری و پیشینه رسانه های ارتباط جمعی و سرمایه اجتماعی

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۲۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-بخش اول: رسانه های جمعی…………………………………….۱۱

۲-۱-۱-انواع ارتباط…………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۲-رسانه های گروهی……………………………………………….۱۳

۲-۱-۳-پیدایش رسانه ها…………………………………………………….۱۴

۲-۱-۳-۱-رسانه های چاپی……………………………………………..۱۴

۲-۱-۳-۲-رسانه های الکترونیکی (رادیو و تلویزیون)……………………۱۷

۲-۱-۳-۳-رسانه های جدید الکترونیک (رسانه های تله ماتیک)………..۱۸

۲-۱-۴- شکل گیری فرهنگ رسانه ای……………………………………..۱۹

۲-۱-۵- نظریه های رسانه………………………………………………۲۰

۲-۱-۵-۱-نظریه جامعه توده وار………………………………………….۲۰

۲-۱-۵-۲-نظریه مارکسیسم (کلاسیک)…………………………………..۲۱

۲-۱-۵-۳-نظریه اقتصاد سیاسی رسانه…………………………………..۲۲

۲-۱-۵-۴-نظریه مکتب فرانکفورت……………………………………………..۲۳

۲-۱-۵-۵-نظریه کارکردگرایی ساختاری………………………………۲۴

۲-۱-۶-کارکرد و نقش رسانه های ارتباط جمعی……………………..۲۵

۲-۲-بخش دوم: سرمایه اجتماعی……………………………………….۲۷

۲-۲-۱-تاریخچه مفهومی سرمایه اجتماعی………………………………..۲۷

۲-۲-۲-ماهیت سرمایه اجتماعی………………………………………..۲۹

۲-۲-۳-طبقه ­بندی سرمایۀ اجتماعی……………………………………….۳۱

۲-۲-۴-انواع سرمایه اجتماعی……………………………………………….۳۳

۲-۲-۵-نظریه های سرمایه اجتماعی………………………………………..۳۶

۲-۲-۵-۱-جمیز کلمن…………………………………………………..۳۶

۲-۲-۵-۲-فرانسیس فوکومایا………………………………………….۳۸

۲-۲-۵-۳-پیر بوردیو………………………………………………….۴۰

۲-۲-۶-سرمایه اجتماعی در خانواده……………………………………۴۴

۲-۲-۶-۱- سرمایه اجتماعی درون خانواده…………………………….۴۶

۲-۲-۶-۲-سرمایه اجتماعی فراسوی خانواده………………………………۴۷

۲-۳- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق…………………………………..۴۹

۲-۴- بخش چهارم: پیشینه تجربی تحقیق………………………………۵۶

۲-۴-۱- پژوهش ­های انجام شده در داخل کشور………………..۵۶

۲-۴-۲- پژوهش های انجام شده در خارج از کشور……………………۶۰

۲-۴-۳- جمع ­بندی تحقیقات انجام شده……………………………۶۳

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.