فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی

مبانی نظری و پیشینه رابطه کمال گرایی و سرسختی با رضایت زناشویی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۹۶ کیلو بایت
تعداد صفحات ۵۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ کمال گرایی.. ۱۲

۲-۱-۱ تاریخچه کمال گرایی.. ۱۲

۲-۱-۲ تعاریف کمال گرایی.. ۱۴

۲-۱-۳ نظریه ها، دیدگاه ها و ابعاد کمال گرایی.. ۱۵

۲-۱-۳-۱ ابعاد کمال گرایی.. ۱۵

۲-۱-۳-۲ نظریه های کمال گرایی.. ۱۷

۲-۱-۳-۲-۱ نظریه فروید. ۱۷

۲-۱-۳-۲-۲ نظریه کاری هورنای.. ۱۸

۲-۱-۳-۲-۳ نظریه آدلر. ۲۰

۲-۱-۳-۲-۴ نظریه ی پرلز. ۲۱

۲-۱-۴ عوامل موثر بر کمال گرایی.. ۲۲

۲-۱-۵تفاوت های افراد در کمال گرایی.. ۲۷

۲-۲ رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۱ تاریخچه رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۲ تعاریف رضایت زناشویی.. ۲۸

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های رضایت زناشویی.. ۳۱

۲-۲-۳-۱ ابعاد رضایت زناشویی.. ۳۱

۲-۲-۳-۲ نظریه های رضایت زناشویی.. ۳۲

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه روان پویایی و ارتباط شئ.. ۳۲

۲-۲-۳-۲-۲ تظریه های رفتاری.. ۳۳

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه های شناختی.. ۳۴

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه های سیستمی.. ۳۵

۲-۲-۳-۲-۵ نظریه های بین نسلی.. ۳۶

۲-۲-۴ عوامل موثر بر رضایت زناشویی.. ۳۸

۲-۲-۴-۱ پختگی روانی و رشد عاطفی فکری طرفین. ۳۸

۲-۲-۴-۲ طرز تفکر، عقاید و تمایلات.. ۳۸

۲-۲-۴-۵ عقاید مذهبی.. ۳۸

۲-۲-۴-۶ اختلافات طبقاتی.. ۳۹

۲-۲-۴-۷ توافق و طرز فکر درباره امور جنسی.. ۳۹

۲-۲-۴-۸ بیماری روانی در خانواده ۳۹

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در رضایت زناشویی.. ۳۹

۲-۳ سرسختی.. ۴۱

۲-۲-۱ تاریخچه سرسختی.. ۴۱

۲-۲-۲ تعاریف سرسختی.. ۴۲

۲-۲-۳ ابعاد و نظریه های سرسختی.. ۴۳

۲-۲-۳-۱ ابعاد سرسختی.. ۴۳

۲-۲-۳-۲ نظریه های سرسختی.. ۴۴

۲-۲-۳-۲-۱ نظریه کوباسا در مورد سرسختی.. ۴۴

۲-۲-۳-۲-۲ نظریه براون در مورد سرسختی.. ۴۷

۲-۲-۳-۲-۳ نظریه لماکی در مورد سرسختی.. ۵۰

۲-۲-۳-۲-۴ نظریه مدی و پوکتی در رابطه با سرسختی.. ۵۱

۲-۲-۴ عوامل موثر بر سرسختی.. ۵۲

۲-۲-۴-۱ الگوی شخصیتی رفتار الف… ۵۲

۲-۲-۴-۲ جایگاه مهار. ۵۲

۲-۲-۴-۳ عزت نفس… ۵۳

۲-۲-۵ تفاوت های افراد در سرسختی.. ۵۴

۲-۱۸-پیشینه پژوهش… ۵۵

۲-۱۸-۱-پژوهش های انجام گرفته در داخل کشور. ۵۵

۲-۱۸-۱-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی ۵۵

۲-۱۸-۱-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. ۵۵

۲-۱۸-۱-۳-پژوهش هایی درباره رابطه سرسختی و رضایت زناشویی ۵۶

۲-۱۸-۲-پژوهش های انجام گرفته در خارج از کشور. ۵۷

۲-۱۸-۲-۱-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و رضایت زناشویی ۵۷

۲-۱۸-۲-۲-پژوهش هایی درباره رابطه کمال گرایی و سرسختی.. ۵۷

۲-۱۸-۲-۳-پژوهش هایی درباره رابطه رضایت زناشویی و سرسختی ۵۸

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.