فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی

مبانی نظری و پیشینه رابطه ویژگی های شغلی و شخصیتی با میزان تعهد سازمانی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۵۷۲ کیلو بایت
تعداد صفحات ۶۷
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱٫مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱۲

۲-۲٫مبانی نظری تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………

۱۲

۲-۲-۱٫مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………

۱۲

۲-۲-۲٫ابعاد و تعاریف تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………….

۱۳

۲-۲-۲-۱٫تعهد عاطفی …………………………………………………………………………………………………………………

۱۳

۲-۲-۲-۲٫تعهد مستمر …………………………………………………………………………………………………………………

۱۵

۲-۲-۲-۳٫تعهد هنجاری ……………………………………………………………………………………………………………….

۱۷

۲-۲-۳٫تعاریفی دیگر از تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….

۱۹

۲-۲-۳-۱٫تعهد نسبت به مشتری ………………………………………………………………………………………………..

۲۰

۲-۲-۳-۱-۱٫خدمت به مشتری…………………………………………………………………………………………………

۲۰

۲-۲-۳-۱-۲٫ایجاد اهمیت برای مشتری ………………………………………………………………………………….

۲۰

۲-۲-۳-۲٫تعهد نسبت به خود ……………………………………………………………………………………………………..

۲۱

۲-۲-۳-۳٫تعهد نسبت به مردم …………………………………………………………………………………………………….

۲۱

۲-۲-۳-۴٫تعهد نسبت به وظیفه …………………………………………………………………………………………………..

۲۱

۲-۲-۳-۵٫تعهد نسبت به سازمان …………………………………………………………………………………………………

۲۲

۲-۲-۴٫اهمیت تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………

۲۲

۲-۲-۵٫مدل سه بخشی تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………………….

۲۳

۲-۲-۶٫عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی ………………………………………………………………………………………………..

۲۵

۲-۲-۷٫مطالعه بارن و گرین برگ …………………………………………………………………………………………………….

۲۷

۲-۲-۸٫ویژگیهای شخصی ………………………………………………………………………………………………………………..

۳۱

۲-۲-۸-۱٫ویژگیهای شخصی مؤثر بر تعهد سازمانی ……………………………………………………………………

۳۲

۲-۲-۹٫ویژگیهای مرتبط با نقش ……………………………………………………………………………………………………..

۳۳

۲-۲-۱۰٫ویژگیهای ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………

۳۴

۲-۲-۱۱٫تجربیات کاری ……………………………………………………………………………………………………………………

۳۴

۲-۲-۱۲٫مطالعه آلن و می یر …………………………………………………………………………………………………………..

۳۵

۲-۲-۱۳٫خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………….

۳۸

۲-۲-۱۴٫دو دیدگاه کلی در مورد تعهد سازمانی ……………………………………………………………………………..

۳۹

۲-۲-۱۵٫رابطه رفتار ونگرش …………………………………………………………………………………………………………….

۴۰

۲-۲-۱۶٫تمایز بعد رفتاری و بعد نگرشی …………………………………………………………………………………………

۴۱

۲-۲-۱۷٫تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی ………………………………………………………………….

۴۱

۲-۲-۱۸٫الگوهای چند بعدی ……………………………………………………………………………………………………………

۴۲

۲-۲-۱۸-۱٫مدل اریلی و چتمن …………………………………………………………………………………………………..

۴۲

۲-۲-۱۹٫سایر دیدگاه ها درباره تعهد سازمانی …………………………………………………………………………………

۴۳

۲-۲-۲۰٫تأثیر مالکیت کارکنان بر تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….

۴۵

۲-۲-۲۱٫راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی …………………………………………………………………………….

۴۸

۲-۳٫ویژگی های شغل ………………………………………………………………………………………………………………………….

۴۹

۲-۳-۱٫نظریه های مرتبط با ویژگی های شغل ……………………………………………………………………………….

۵۰

۲-۳-۲٫مدل خصوصیات ویژه شغل ………………………………………………………………………………………………….

۵۰

۲-۳-۳٫تئوری ویژگی های شغلی …………………………………………………………………………………………………….

۵۱

۲-۳-۴٫نظریه ویژگی های ضروری شغل ………………………………………………………………………………………….

۵۱

۲-۳-۵٫الگوی ویژگی های شغلی ……………………………………………………………………………………………………..

۵۳

۲-۳-۶٫طراحی مجدد مشخصه های شغلی ……………………………………………………………………………………..

۵۴

۲-۳-۷٫ایجاد شرایط لازم جهت انگیزش درونی ………………………………………………………………………………

۵۵

۲-۳-۸٫مشخّصه ها یا ابعاد مختلف شغلی ………………………………………………………………………………………..

۵۶

۲-۳-۸-۱٫با معنی تلقی نمودن کار……………………………………………………………………………………………….

۵۷

۲-۳-۸-۱-۱٫تنوع وظایف…………………………………………………………………………………………………………..

۵۷

۲-۳-۸-۱-۲٫هویت وظایف………………………………………………………………………………………………………..

۵۸

۲-۳-۸-۱-۳٫اهمیت وظیفه……………………………………………………………………………………………………….

۵۹

۲-۳-۸-۲٫احساس مسئولیت…………………………………………………………………………………………………………

۶۰

۲-۳-۸-۳٫آگاهی از نتایج انجام کار……………………………………………………………………………………………….

۶۰

۲-۳-۹٫توان انگیزشی شغل………………………………………………………………………………………………………………..

۶۱

۲-۳-۱۰٫عوامل و عناصر تعدیل کننده …………………………………………………………………………………………….

۶۲

۲-۳-۱۰-۱٫دانش و مهارت…………………………………………………………………………………………………………….

۶۳

۲-۳-۱۰-۲٫شدت نیاز به رشد……………………………………………………………………………………………………….

۶۴

۲-۳-۱۰-۳٫رضایت ناشی از عوامل مربوط به زمینه شغل…………………………………………………………….

۶۷

۲-۳-۱۱٫نتایج و پیامدهای طرّاحی مجدد شغل ………………………………………………………………………………

۷۱

۲-۳-۱۲٫اثر بخشی کاری ………………………………………………………………………………………………………………….

۷۱

۲-۳-۱۳٫کاهش نسبت غیبت و ترک خدمت …………………………………………………………………………………..

۷۲

۲-۳-۱۴٫اقدامات مؤثر جهت ارتقاء ابعاد پنج گانه شغلی ………………………………………………………………..

۷۳

۲-۴٫مبانی نظری ویژگی های شخصیتی ……………………………………………………………………………………………..

۷۸

۲-۴-۱٫بررسی نتایج تحقیقات گذشته ……………………………………………………………………………………………..

۷۹

۲-۴-۲٫معرفی شخصیت و ویژگی های شخصیتی …………………………………………………………………………..

۸۰

۲-۴-۳٫رویکردهای مطالعه شخصیت ……………………………………………………………………………………………….

۸۱

۲-۴-۴٫پژوهش های جدید تحلیل عوامل و پیدایش مدل پنج عامل عمده شخصیت……………………..

۸۷

۲-۵٫سابقه پژوهشی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………

۸۹

۲-۵-۱٫پژوهش های در ارتباط با ویژگی شغلی و تعهد سازمانی …………………………………………………….

۸۹

۲-۵-۲٫پژوهش های در ارتباط با ویژگی شخصیتی و تعهد سازمانی ……………………………………………..

۹۲

۲-۶٫معرفی سازمان ……………………………………………………………………………………………………………………………….

۹۴

۲-۷٫خلاصه مبانی تئوریک پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..

۹۵

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.