فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه رابطه هوش معنوی و راهبرد های یادگیری خودتنظیمی با عملکرد تحصیلی دانشجویان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۸۳ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه :……………………………………………………………………………………………..۱۵

۲-۲ گستره نظری مسأله مورد پژوهش :………………………………………………………………………………………………۱۵

۲- ۲-۱ مفاهیم هوش :…………………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۲-۱- ۱ هوش :…………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۱-۲ تعریف هوش :……………………………………………………………………………………………………۱۶

۲-۲-۱-۳ انواع هوش :………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۱-۳-۱ هوش بدنی (PQ) :……………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-3-2 هوش عقلانی (IQ) :…………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1-3-3 هوش هیجانی (EQ) :………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-3-4 هوش معنوی (SQ):………………………………………………………………………………………….19

2-2- 1-4 عوامل تعیین کننده هوش :……………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲-۱-۵ معنویت :………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۲-۱-۵-۱ دیدگاه های مختلف در زمینه معنویت :……………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۱-۵-۱-۱ دیدگاه الکینز :……………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۱-۵-۱-۲ دیدگاه فریدمن و مکدونالد :…………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۱-۵-۱-۳ دیدگاه گاردنر :…………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۱-۵-۱-۴ دیدگاه ویلیام وست :…………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۱-۵-۱-۵ دیدگاه گروم :………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۲-۱-۵-۱-۶ دیدگاه ویگلزورث :…………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۲-۱-۵-۲ تعاریف هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۲-۱-۵-۳ ابعاد هوش معنوی :……………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۲-۱-۵-۴ مؤلفه های هوش معنوی از دیدگاه های مختلف :………………………………………………………..۳۰

۲-۲-۱-۵-۴-۱ دیدگاه ایمونز :………………………………………………………………………………………….۳۲

۲-۲-۱-۵-۴-۲ دیدگاه فریدمن و مکدونالد :………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۱-۵-۴-۳دیدگاه نوبل و وگان :…………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۱-۵-۴-۴ دیدگاه بروس لیچفیلد :……………………………………………………………………………..۳۳

۲-۲-۱-۵-۴-۵ دیدگاه مک مولن :……………………………………………………………………………………۳۴

۲-۲-۱-۵-۵ مؤلفه های هوش معنوی در اسلام :………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۱-۵-۶ مدل های هوش معنوی :…………………………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۱مدل چهار مؤلفه ای کینگ :…………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۱-۱ درک معنی فردی :………………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۱-۲ آگاهی متعالی :…………………………………………………………………….۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۱-۳ تفکر انتقادی وجودی :…………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۱-۴ حالات هوشیاری بسط یافته :………………………………………………….۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۲ مدل زهر و مارشال :…………………………………………………………………………۳۵

۲-۲-۱-۵-۶-۳ مدل پنچ مؤلفه ای ایمونز :…………………………………………………………………۳۶

۲-۲-۱-۵-۶-۴ مدل پنج مؤلفه ای سیسک :………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۴-۱ ارزش های بنیادین :……………………………………………………………۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۴-۲ فضایل بنیادین :………………………………………………………………….۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۴-۳ تجارب بنیادین :…………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۴-۴ قابلیت های بنیادین :…………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۴-۵ نظام های نمادین :……………………………………………………………….۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۵ مدل امرم :………………………………………………………………………………………………..۳۷

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۱ هوشیاری :……………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۱-۱ دقت(توجه) :…………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۱-۲آگاهی فراعقلانی :……………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۱-۳ عمل (تمرین) :…………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۲ متانت :…………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۲-۱ تقدیس :…………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۲-۲عشق :…………………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۲-۳ توکل :……………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۳ معنا :……………………………………………………………………………………………..۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۴ تعالی :……………………………………………………………………………………………۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۴-۱ ارتباط کامل، متقابل و مستقیم به شیوهای عقلانی: …………………………………۳۸

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۴-۲ کلنگری :………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۵ صداقت :………………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۵-۱ پذیرش :………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۵-۲ صراحت :………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۶ تسلیم آرام و بی دغدغه :…………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۶-۱ آرامش :………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۶-۲ عدم خودخواهی و فروتنی :……………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۷ وابستگی درونی :…………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۷-۱ آزادی درونی به همراه فعالیت معقول :………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۷-۲ آزادی :………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۷-۳ تشخیص :……………………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۵-۷-۴ درستی :………………………………………………………………………………………۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۶ مدل نوبل :…………………………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۶-۷ مدل سه مؤلفه ای وگان :………………………………………………………………………..۳۹

۲-۲-۱-۵-۷ اجزای هوش معنوی :………………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۱ عقل شهودی: ………………………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۲ ادراک مستدل: ……………………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۳ آگاهی بر خواسته ها و نیات :………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۴ قدرت و عدالت متمرکز: …………………………………………………………………………………۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۵ عشق و شفقت:…………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۶ شفا و بخشش :…………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۷ زندگی باشوق :…………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۲-۱-۵-۷-۸ زندگی باوقار، یکدلی و تعهد :………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۱-۵-۷-۹ پیوند و خدمت خلاق :……………………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۱-۵-۷-۱۰ پادشاهی خداوند، شادی و تکامل، و زندگی همراه با هوش معنوی مطلوب :………۴۱

۲-۲-۲ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی:…………………………………………………………………………..۴۱

۲-۲-۲-۱تاریخچه یادگیری خودتنظیمی:…………………………………………………………………………….۴۱

۲-۲-۲-۲ مفهوم یادگیری خودتنظیمی :…………………………………………………………………………………………۴۲

۲-۲-۲-۳ راهبردهای یادگیری :………………………………………………………………………………………..۴۵

۲-۲-۲-۳-۱طبقه بندی راهبردهای یادگیری:………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۲-۳-۱-۱ راهبردهای مرور ذهنی :……………………………………………………………………….۴۵

۲-۲-۲-۳-۱-۲ راهبردهای بسط دهی :…………………………………………………………………………۴۵

۲-۲-۲-۳-۱-۳ راهبردهای سازماندهی :……………………………………………………………………….۴۶

۲-۲-۲-۳-۱-۴ راهبردهای نظارت بر درک مطلب :………………………………………………………..۴۶

۲-۲-۲-۳-۱-۵ راهبردهای عاطفی :…………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲-۲-۴ راهبردهای یادگیری خودتنظیمی :……………………………………………………………………………………۴۶

۲-۲-۲-۴-۱ راهبردهای شناختی :………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۲-۲-۴-۲ راهبردهای فراشناختی :……………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲-۲-۵ رابطه ی یادگیری خودتنظیمی و پیشرفت یادگیری :……………………………………………………..۴۸

۲-۲-۲-۶ ویژگی های یادگیرندگان برخوردار از توانایی خودتنظیمی در یادگیری :……………………..۴۸

۲-۲-۲-۷ آگاهی های فراشناختی و سبک های یادگیری :…………………………………………….۵۰

۲-۲-۳ عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲-۳-۱ مفهوم عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………….۵۲

۲-۲-۳-۲ عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………………….۵۴

۲-۲-۳-۲-۱ عوامل فردی :………………………………………………………………………………………۵۴

۲-۲-۳-۲-۲ عوامل خانوادگی و اجتماعی :……………………………………………………………………………۵۴

۲-۲-۳-۲-۳ عوامل آموزشگاهی :…………………………………………………………………………..۵۴

۲-۲-۳-۲-۴ جنس :…………………………………………………………………………………۵۴

۲-۲-۳-۳ مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :……………………………………………………………………………….۵۵

۲-۲-۳-۴ عوامل موثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :…………………………………………………………………………۵۶

۲-۲-۳-۵ نظریه ی یادگیری خودتنظیمی و عملکرد تحصیلی :……………………………………………………………۵۷

۲-۲-۳-۶ نقش خودتنظیمی در پیشرفت تحصیلی :…………………………………………………………………………..۵۹

۲-۲-۳-۷ رابطه ی خودتنظیمی یادگیری با مهارت ها و پیشرفت تحصیلی دانشجویان :………………….۶۲

۲-۳ بررسی پیشینه مطالعاتی :…………………………………………………………………………………..۶۴

۲-۳-۱ پژوهش های انجام شده پیرامون رابطه بین مؤلفه ها در خارج از کشور :……………………………………………۶۴

۲-۳-۲ پژوهش های انجام گرفته پیرامون رابطه مؤلفه ها در ایران :………………………………………………………….۶۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.