فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

مبانی نظری و پیشینه رابطه مدیریت مشارکتی و اعتماد با رهبری خدمتگزار

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۳۶۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

بخش اول. ………………………………… ۱۱

۲ـ۱اعتماد. ……………………………………… ۱۱

۲ـ۱ـ۱ تعریف اعتماد…………………………………………. ۱۱

۲ـ۱ـ۲ فرایند اعتماد………………………………… ۱۳

۲ـ۱ـ۳پویایی ایجاد اعتماد……………………………… ۱۵

۲ـ۱ـ۴مفاهیم مشابه با اعتماد ……………………….. ۱۷

۲ـ۱ـ۵ اعتماد سازی………………………… ۱۸

۲ـ۱ـ۶شیوه های تقویت اعتماد سازی ……………………….. ۱۸

۲ـ۱ـ۷ابعاد اعتماد ………………………… ۲۰

۲ـ۱ـ۷ـ۱ اعتماد مبتنی بر شناخت………………………. ۲۰

۲ـ۱ـ۷ـ۲ اعتماد مبتنی بر تاثیر………………………. ۲۱

۲ـ۱ـ۷ـ۳ گرایش به اعتماد ………………………………….. ۲۱

۲ـ۱ـ۸پیامد های کمبود اعتماد ……………………… ۲۲

بخش دوم ………………………………………………….. ۲۴

۲ـ۲ مدیریت مشارکتی………………………………………… ۲۴

۲ـ۲ـ۱ نظریه دموکراسی ………………………….. ۲۵

۲ـ۲ـ۲نظریه نگرش انسانی………………….. ۲۵

۲ـ۲ـ۳ دیدگاه ایدئولوژیکی ………………………… .۲۵

۲ـ۲ـ۴ ابزار مدیریتی ……………………………. ۲۶

۲ـ۲ـ۵ مفهوم مشارکت ………………………… ۲۷

۲ـ۲ـ۶ تعریف مشارکت . …………………………….. ۲۷

۲ـ۲ـ۷ پیش نیاز مشارکت………………………………… ۲۸

۲ـ۲ـ۸مفهوم مدیریت مشارکتی …………………………. ۲۹

۲ـ۲ـ۹تعریف مدیریت مشارکتی ……………………………. ۲۹

۲ـ۲ـ۱۰فلسفه مدیریت مشارکتی………………………… ۳۰

بخش سوم ……………………………………… ۳۱

۲ـ۳رهبری خدمتگزار………… ……………………. ۳۱

۲ـ۳ـ۱تعریف رهبری……….. . …………………. ۳۱

۲ـ۳ـ۲تعریف رهبری خدمتگزار ………………… ۳۲

۲ـ۳ـ۳ تعریف مفهومی …………………… ۳۴

۲ـ۳ـ۴ مولفه های رهبری خدمتگزار ……………… ۳۴

۲-۳-۴-۱خدمت رسانی ………………… ۳۵

۲-۳-۴- ۲تواضع و فروتنی ………………. ۳۵

۲-۳-۴-۳ قابلیت اعتماد …………………….. ۳۵

۲-۳-۴-۴مهرورزی ……………………………. ۳۶

۲ـ۳ـ۵ویژگی رهبران خدمتگزار ……………………. ۳۶

۲ـ۳ـ۶ویژگی عملیاتی………………………………………………… ۳۶

۲ـ۳ـ۷اهمیت رهبری خدمتگزار ……………………….۳۷

۲ـ۳ـ۸ مزایای رهبر خدمتگزار ……………….. ۳۸

۲ـ۳ـ۹ تئوری رهبری خدمتگزار ………………. ۳۹

۲ـ۳ـ۱۰ تئوری رهبری خدمتگزار پترسون ……………… ۴۳

بخش چهارم……………………………………………………….. ۴۷

۲ـ۴پیشینه تحقیق………… …………………. ……………۴۷

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.