فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

مبانی نظری و پیشینه رابطه فضای روانشناختی سازمان و خود ارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی کارکنان

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۳۱ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۲ مبانی نظری اشتیاق شغلی…………………………………………………………………………………………..۱۱

۲-۲-۱ ابعاد اشتیاق شغلی…………………………………………………………………………………………………۱۲

۲-۲-۲ پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی…………………………………………………………………………۱۳

۲-۳ مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی……………………………………………………………………… ۱۵

۲-۳-۱ رویکرد سرشتی…………………………………………………………………………………………………. ۱۵

۲-۳-۲ ارزشیابی های مرکزی……………………………………………………………………………………………۱۵

۲-۳-۳ نظریه خود ارزشیابی های محوری……………………………………………………………………………۱۷

۲-۳-۳-۱ عزت نفس……………………………………………………………………………………………………….۱۸

۲-۳-۳-۲ خودکارآمدی کلی……………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳-۳-۳ جایگاه مهار……………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳-۳-۴ ثبات هیجانی…………………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۳-۴ ارزشیابی های مرکزی بیرونی………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۳-۵ ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا……………………………………………………۲۱

۲-۳-۶ کاربرد خودارزشیابی محوری…………………………………………………………………………………..۲۲

۲-۴ مبانی نظری فضای روانشناختی……………………………………………………………………………………۲۳

۲-۴-۱ مفهوم فضای روانشناختی………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۴-۲ محتوی فضا………………………………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴-۳ پیشایندهای فضای روانشناختی……………………………………………………………………………….۳۰

۲-۴-۵- پیامدهای فضای روانشناختی…………………………………………………………………………………۳۲

۲-۵- تحقیقات داخلی و خارجی………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۶- جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۷ اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۸ فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………….۴۳

۲-۹ تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها……………………………………………………………………………….۴۴

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.