فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد – پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

مبانی نظری و پیشینه رابطه طرد – پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان

دسته بندیروانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۱۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۸۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

تعریف پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

انواع پرخاشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

پرخاشگری پیدا و پنهان……………………………………………………………………………………………………………………….۱۸

پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی…………………………………………………………………………………………………………۱۸

پرخاشگری ابزاری و خصمانه ……………………………………………………………………………………………………………..۱۹

پرخاشگری عاطفی و تجاوزگرانه…………………………………………………………………………………………………………..۱۹

پرخاشگری دفاعی و مجرمانه………………………………………………………………………………………………………………۲۰

دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری……………………………………………………………………………………………..۲۰

دیدگاه روانکاوی…………………………………………………………………………………………………………………………….۲۰

دیدگاه یادگیری………………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

دیدگاه عقلانی-هیجانی……………………………………………………………………………………………………………………۲۳

دیدگاه جامعه شناسی………………………………………………………………………………………………………………………۲۲

دیدگاه ذاتی و غریزی……………………………………………………………………………………………………………………..۲۳

دیدگاه موقعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

دیدگاه انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………….۲۵

راههای کنترل پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….۲۸

مؤلفه های مزاج…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

سطح فعالیت…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

قابلیت پیش بینی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۴

نزدیک شدن یا کناره گیری از محرک جدید………………………………………………………………………………………۳۵

سازش پذیری………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۶

شدت بیان خلق…………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷

ثبات فراخنای توجه ………………………………………………………………………………………………………………………۳۸

حواس پرتی ………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۹

آستانه حسی………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

پدر و مادر شدن……… ……………………………………………………………………………………………………………………۴۱

تعامل مادر-فرزند……………………………………………………………………………………………………………………………۴۲

تعامل پدر-فرزند…………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵

طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند……………………………………………………………………………………………۵۲

نظریه روان تحلیل گری……………………………………………………………………………………………………………………۵۲

نظریه زیستی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳

نظریه رفتارگرایی…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳

نظریه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴

نظریه­ ی انسان گرایی……………………………………………………………………………………………………………………….۵۵

نظریه تعامل گرایی نمادین……………………………………………………………………………………………………………….۵۶

نظریه منظومه ای…………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷

نظریه طرد-پذیرش والدین………………………………………………………………………………………………………………۵۸

نظریه دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹

کیفیت دلبستگی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

دلبستگی در دوران کودکی………………………………………………………………………………………………………………۶۳

شیوه های فرزندپروری…………………………………………………………………………………………………………………..۶۵

بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………۶۹

بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها………………………………………………………………..۸۶

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.