فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت

مبانی نظری و پیشینه رابطه رفتارهای ضدتولید با رفتارهای شهروندی سازمانی و شخصیت

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۵۹ کیلو بایت
تعداد صفحات ۹۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱ رفتارهای ضدتولید………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۱ تعاریفی از رفتارهای ضدتولید……………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۱-۲ رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟…………………………………………………………………… ۱۸

۲-۱-۲-۱ دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران……………………………………………. ۱۹

۲-۱-۲-۲ طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرایز…………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۳ ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید…………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۳-۱ بدرفتاری با دیگران…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۲-۱-۳-۲ انحراف از تولید………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۳-۳ خرابکاری…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۱-۳-۴ سرقت…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱-۳-۵ رفتارهای کناره‌گیرانه…………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۴ پیشایندهای رفتارهای ضدتولید……………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۴-۱ شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید…………………………………………………………… ۲۵

۲-۱-۴-۲ طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان……………………………….. ۲۶

۲-۱-۵ پیامدهای رفتارهای ضدتولید………………………………………………………………………………………………… ۳۰

۲-۲ شخصیت: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی……………………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۱ مفهوم شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۲-۲ نظریه‌های شخصیت……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۲-۲-۱ دیدگاه روان‌پویایی……………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۲-۲-۲ دیدگاه انسان‌گرایانه……………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۲-۲-۳ دیدگاه روابط بین فردی……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۲-۲-۲-۴ دیدگاه یادگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۲-۲-۵ دیدگاه شناختی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۲-۲-۶ صفت‌گرایان…………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۲-۲-۷ ریموند کتل………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴

۲-۲-۲-۸ نظریۀ میدانی لوین…………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

۲-۲-۲-۹ گوردن آلپورت……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۲-۱۰ نظریه آیزنک……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۲-۱۱ نظریه رو…………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

۲-۲-۲-۱۲ نظریه هالند……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی چیست؟……………………………………………………………………………………………… ۶۱

۲-۳-۱ انواع رفتار شهروندی در سازمان……………………………………………………………………………………………. ۶۲

۲-۳-۲ ابعاد رفتار شهروندی………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۲-۳-۳ اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………. ۶۹

۲-۳-۴ چهارچوب‌های مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………….. ۷۱

۲-۳-۵ تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………………………… ۷۲

۲-۳-۶ پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه‌ها……………………………………… ۷۴

۲-۳-۷ ادراک و انصاف و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………… ۷۵

۲-۳-۸ تأثیرات میانجی اعتماد به سرپرست…………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۳-۹ رابطه با سازه‌های عملکرد………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۳-۱۰ وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی………………………………………………….. ۷۷

۲-۳-۱۱ رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌گرا…………………………………………………………………………….. ۷۸

۲-۳-۱۲ کلیات رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۳-۱۳ پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۳-۱۴ پیشایندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………… ۸۰

۲-۳-۱۵ رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی…………………………………………………………………. ۸۲

۲-۳-۱۶ جهت‌گیری جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………. ۸۳

۲-۳-۱۷ حرفه‌های جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………… ۸۳

۲-۳-۱۸ پیشایندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی………………………………………………………………….. ۸۴

۲-۴ جمع بندی از مرور مطالعاتی برای ارائه چارچوب نظری تحقیق……………………………………………. ۸۹

۲-۵ نمودار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.