فایلار
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

مبانی نظری و پیشینه خودکارآمدی و انگیزه پیشرفت تحصیلی

دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل ۱۶۳ کیلو بایت
تعداد صفحات ۴۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۱-انگیزش پیشرفت تحصیلی …………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۱-۲-پیشرفت ………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۱-۳-اهداف پیشرفت ………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۱-۴-منشا نیاز به پیشرفت ………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۱-۵-مدل پیشرفت اتکینسون …………………………………………………………………………….. ۱۵

۲-۱-۶-نظریه مک کللند ………………………………………………………………………………………. ۱۶

۲-۱-۷-انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………………………….. ۱۶

۲-۱-۸-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت …………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۱-۹-ویژگی های دانش آموزان دارای انگیزش پیشرفت …………………………………………… ۱۸

۲-۱-۱۰-نظریه های انگیزشی ……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱۰-۱-جان اتکینسون …………………………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۱۰-۲-ویکتور وروم …………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱۰-۳-کمپبل و پریچارد ……………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱۰-۴-وین ماندی و همکارانش ……………………………………………………………………… ۱۹

۲-۱-۱۰-۵-بیریل سان و استانیر …………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۱-۱۰-۶-میسکل …………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۱-۱۰-۷-فروید ……………………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۱-۱۱-انگیزش هدف است یا وسیله ……………………………………………………………………. ۲۰

۲-۱-۱۲-عوامل موثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان …………………………………… ۲۱

۲-۱-۱۳-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ………………………………………………….. ۲۴

۲-۱-۱۴-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا ……………………………………………… ۲۴

۲-۱-۱۵-راهکارهای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی ……………. ۲۶

۲-۱-۱۶-آموزش انگیزه پیشرفت ……………………………………………………………………………. ۲۹

۲-۱-۱۷-خود کار آمدی ………………………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۱۸-نظریه های خودکارآمدی ………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱-۱۹-عوامل موثر بر خودکارآمدی ……………………………………………………………………… ۳۴

۲-۱-۲۰-وراثت ……………………………………………………………………………………………….. ۳۷

۲-۱-۲۱-موقعیت ………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۲-۱-۲۲-زمان …………………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱-۲۳-ابعاد خودکارآمدی ………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۱-۲۴-سبک های اسنادی ………………………………………………………………………………….. ۴۲

۲-۱-۲۵-منابع کنترل ………………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱-۲۶-جریان نسبت دادن …………………………………………………………………………………. ۴۵

۲-۱-۲۷-پیشایندهای استنباط های علی ……………………………………………………………………… ۴۵

۲-۱-۲۸-خواص استنباط های علی …………………………………………………………………………… ۴۷

۲-۱-۲۹-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست …………………………………………. ۴۹

۲-۲-پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۵۰

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.