فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری و پیشینه جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۳۶ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۹
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱ مقدمه. ۱۳

۲-۲ تعاریف جو سازمانی.. ۱۳

۲-۲-۱ اهمیت جو سازمانی در کارکردهای سازمان : ۱۵

۲-۲-۲ مفهوم جو سازمانی از نگاه صاحب نظران : ۱۵

۲-۲-۳ عوامل موثر بر جو سازمانی : ۱۷

۲-۲-۴ روشهای بهبود جو سازمانی.. ۱۹

۲-۲-۵ انواع جو سازمانی و ویژگی های آن : ۲۰

۲-۲-۵-۱ جو باز. ۲۰

۲-۲-۵-۲ جو کنترل شده ۲۱

۲-۲-۵-۳ جو خودمختار ۲۲

۲-۲-۵-۴ جو پدرانه. ۲۲

۲-۲-۵-۵ جو بسته. ۲۳

۲-۲-۵-۶ جو آشنا یا دوستانه. ۲۳

۲-۲-۶ ابعاد جو سازمانی.. ۲۴

۲-۳ رفتار شهروندی سازمانی.. ۲۴

۲-۳-۱ تاریخچه رفتار شهروندی سازمانی.. ۲۵

۲-۳-۲ تعریف رفتار شهروندی سازمانی(OCB) 25

2-3-3 مفهوم سازی اولیه رفتارهای شهروندی سازمان. ۲۷

۲-۳-۴ دو رویکرد اصلی رفتار شهروندی سازمانی.. ۲۸

۲-۳-۵ فرضیات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۰

۲-۳-۶ ایجاد شهروندی سازمانی.. ۳۰

۲-۳-۷ هسته اعمال شهروندی.. ۳۲

۲-۳-۸ دیدگاه‎های مختلف و ابعاد در مورد رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۳

۲-۳-۹ ابعاد رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۴

۲-۳-۹-۱ پودساکف و همکاران. ۳۴

۲-۳-۹-۲ نت میر ۳۵

۲-۳-۹-۳ لیوبا ماکوزی.. ۳۵

۲-۳-۹-۴ اسمیت… ۳۶

۲-۳-۹-۵ ارگان. ۳۶

۲-۳-۶ گراهام. ۳۷

۲-۳-۱۰ الگوهای دوگانه رفتار شهروندی سازمانی.. ۳۷

۲-۳-۱۱ تفاوت رفتار شهروندی سازمانی با سایر رفتارهای سازمانی.. ۳۷

۲-۳-۱۲ عوامل موثر در بروز رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۳۸

۲-۳-۱۳ متغیرهای تأثیر گذار بر رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۱

۲-۳-۱۴ پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی.. ۴۳

۲-۳-۱۴-۱ رفتار شهروندی و تأثیرش بر عملکرد سازمانی.. ۴۳

۲-۳-۱۴-۲ رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد تیمی.. ۴۴

۲-۳-۱۴-۳ رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات… ۴۴

۲-۳-۱۵ ابعاد رفتارهای شهروندی.. ۴۵

۲-۳-۱۵-۱ رفتارهای مساعدتی یا کمک کننده ۵۳

۲-۳-۱۵-۲ راد مردی و گذشت… ۵۳

۲-۳-۱۵-۳ وفاداری سازمانی.. ۵۳

۲-۳-۱۵-۴ اطاعت سازمانی`. ۵۳

۲-۳-۱۵-۵ ابتکار شخصی:‌ 54

2-3-15-6 ‌رفتارهای مدنی.. ۵۴

۲-۳-۱۵-۷ توسعه شخصی.. ۵۴

۲-۳-۱۶ عوامل مؤثر در بروز رفتارهای شهروندی.. ۵۶

۲-۳-۱۶-۱ نگرش: ۵۶

۲-۳-۱۶-۲ رضایت شغلی.. ۵۶

۲-۳-۱۶-۳ برابری.. ۵۷

۲-۳-۱۶-۴ عدالت رویه‌ای.. ۵۷

۲-۳-۱۶-۵ تعهد سازمانی.. ۵۸

۲-۳-۱۶-۶ حمایت سازمانی درک ‌شده ۵۹

۲-۳-۱۶-۷ اثرات حالت روحی مثبت… ۵۹

۲-۳-۱۶-۸ شخصیت… ۶۰

۲-۳-۱۶-۹ تفاوت‌های فردی.. ۶۱

۲-۳-۱۷ پیامدهای فردی و سازمانی رفتارهای شهروندی سازمانی.. ۶۲

۲-۳-۱۸ مروری بر تحقیقات مربوط به رفتار شهروندی سازمانی.. ۶۵

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.