فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن

مبانی نظری و پیشینه تبلیغات بازرگانی و مدیریت بدن

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۹۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۲۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه. ۱۴

۲-۱٫ تاریخچه موضوع. ۱۴

۲ -۱-۱٫ تاریخچه تبلیغات بازرگانی در جهان. ۱۴

۲-۱-۲٫ تاریخچه تبلیغات بازرگانی در ایران. ۱۶

۲-۱-۳٫ تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در جهان. ۲۰

۲-۱-۴٫ تاریخچه زیبایی و مدیریت بدن در ایران. ۲۲

۲-۲٫ مضامین نظری مرتبط با تبلیغات بازرگانی. ۲۴

۲-۲-۱٫ تبلیغات بازرگانی. ۲۴

۲-۲-۱-۱٫ تعاریف تبلیغات.. ۲۴

۲-۲-۱-۲٫ انواع تبلیغات.. ۲۸

۲-۲-۱-۳٫ کارکردهای تبلیغات.. ۲۹

۲-۲-۱-۴٫ آثار منفی تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. ۳۳

۲-۲-۱-۵٫ آثار مثبت تبلیغات از ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی. ۳۴

۲-۲-۱-۶٫ اهداف تبلیغات.. ۳۵

۲-۲-۱-۷٫ تکنیک‌های تیلیغات ۳۵

۲-۲-۱-۸٫ ویژگی های تبلیغات مدرن. ۳۸

۲-۲-۱-۹٫ مدل‌های تبلیغ. ۳۹

۲-۲-۱-۱۰٫ تعاریف مرتبط با مفهوم تبلیغات ۴۱

۲-۲-۱-۱۰-۱٫ اقناع. ۴۱

۲-۲-۱-۱۰-۲٫ آگاهی. ۴۱

۲-۲-۱-۱۰-۳٫ ترغیب.. ۴۲

۲-۲-۱-۱۰-۴٫ ابلاغ. ۴۲

۲-۲-۱-۱۰-۵٫ تبلیغات و اطلاعات.. ۴۲

۲-۲-۲٫ نظریات مرتبط با تاثیرِ رسانه‌. 42

2-2-2-1. نظریه استحکام ۴۳

۲-۲-۲-۲٫ نظریه شکاف آگاهی ۴۴

۲-۲-۲-۳٫ نظریه برجسته‌سازی ۴۵

۲-۲-۲-۴٫ نظریه کاشت ۴۶

۲-۲-۲-۵٫ نظریه وابستگی مخاطبان ۴۸

۲-۲-۲- ۶٫ چارچوب سازی ۴۹

۲-۲-۲- ۷٫ نظریه مارپیچ سکوت ۵۱

۲-۲-۲- ۸٫ نظریه استفاده و رضامندی ۵۲

۲-۲-۲- ۹٫ نظریه ی نشر نوآوری. ۵۳

۲-۲-۲-۱۰٫ نظریه بازنمایی رسانه. ۵۴

۲-۲-۲- ۱۱٫ نظریه یادگیری اجتماعی ۵۵

۲-۲-۲-۱۲٫ نقش رسانه‌ها در شکل دهی تصور بدن ۵۷

۲-۲-۲- ۱۳٫ ایدئولوژی آگهی. ۵۸

۲-۲-۲- ۱۴٫ صنعت فرهنگ ۵۹

۲-۲-۲- ۱۵٫ تبلیغات از منظر پسامدرنیسم ۶۱

۲-۲-۲- ۱۶٫ تبلیغات از منظر نشانه‌شناسی. ۶۵

۲-۲-۲- ۱۷٫ سازوکارهای روانشناسی تاثیرگذاری رسانه بر مخاطبان. ۶۶

۲-۳٫ مضامین مرتبط با مدیریت بدن. ۶۷

۲-۳-۱-۱٫ تعریف مدیریت بدن. ۶۷

۲-۳-۱-۲٫ مقبولیت اجتماعی بدن. ۶۸

۲-۳-۱-۳٫ تصور از بدن. ۶۷

۲-۳-۱-۴٫ جراحی زیبایی. ۷۰

۲-۳-۱-۵٫ مد. ۷۰

۲-۳-۲٫ بررسی نظریات مرتبط با بدن. ۷۰

۲-۳-۲-۱٫ اروینگ گافمن ۷۱

۲-۳-۲-۲٫ برایان ترنر ۷۳

۲-۳-۲-۳٫ آنتونی گیدنز ۷۶

۲-۳-۲-۴٫ ژان بودریار ۷۹

۲-۳-۲-۵٫ پی یر بوردیو ۸۱

۲-۳-۲-۶٫ رویکردهای فمنیستی: جنسیت و بدن. ۸۳

۲-۳-۲-۶-۱٫ فمنیست های مخالف (رادیکال) ۸۳

۲-۳-۲-۶-۲٫ فمنیسم لیبرال. ۸۴

۲-۳-۲-۶-۳٫ فمینیسم سوسیال. ۸۴

۲-۳-۲-۷٫ میشل فوکو ۸۸

۲-۳-۲-۸٫ سینوت ۹۲

۲-۴٫ پژوهش‌های پیشین. ۹۳

۲-۴-۱٫ تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور ۹۳

۲-۴-۱-۱٫ پایان‌نامه‌ها ۹۳

۲-۴-۱-۲٫ مقاله‌ها ۹۹

۲-۴-۲٫ تحقیقات انجام گرفته در خارج کشور ۱۰۴

۲-۴-۳٫ ارزیابی پیشینه ها ۱۱۲

۲-۵٫ فرموله کردن. ۱۱۴

۲-۶٫ چهارچوب نظری تحقیق. ۱۲۰

۲-۷٫ مدل نظری و مفهومی: ۱۲۲

۲-۸٫ فرضیه های تحقیق ۱۲۴

۲-۸-۱٫ فرضیه اصلی. ۱۲۴

۲-۸-۲٫ فرضیه فرعی. ۱۲۴

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.