فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

مبانی نظری و پیشینه تاثیر فرم کالبدی شهر بر کیفیت زندگی

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱٫۱۲۷ مگا بایت
تعداد صفحات۷۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲-۱-۱- کالبد………………………………………………………………………………………………………………..۲۷

۲-۱-۲- شهر ……………………………………………………………………………………………………………….۲۷

۲ – ۱-۳-کالبد شهر………………………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-تبیین نظریه های مربوط به ساخت اکولوژیک……………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۱- فرم شهر با دوایر متحدالمرکز……………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۲-فرم قطاعی……………………………………………………………………………………………………….۳۱

۲-۲-۳- فرم ستاره ای (شعاعی ) ……………………………………………………………………………………۳۳

۲-۲-۴- فرم چند هسته ای……………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۵- فرم اقماری……………………………………………………………………………………………………..۳۶

۲-۲-۶-فرم خطی (کریدوری) ………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۷- فرم شطرنجی (گسترده ) ………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۸- فرم شبکه محوری باروکی………………………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۹- فرم مشبک ( توری شکل ) ………………………………………………………………………………..۴۰

۲-۲-۱۰- فرم متمرکز( درون گرا) ………………………………………………………………………………….۴۱

۲-۳-پارادایم های جدید توسعه شهری …………………………………………………………………………..۴۱

۲-۳-۱-راهبرد پراکنش شهری ……………………………………………………………………………………….۴۲

۲-۳-۲- تجربیات پراکنش شهری در کشور­های مختلف……………………………………………………..۴۷

۲-۳-۲-۱- امریکا………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۳-۲-۲- چین…………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۳-۲-۳-کشورهای جهان سوم …………………………………………………………………………………..۴۸

۲-۳-۲-۴- ایران…………………………………………………………………………………………………………۴۹

۲-۴- راهبرد شهر فشرده……………………………………………………………………………………………….۴۹

۲-۴-۱- اهداف راهبردهای شهر فشرده ………………………………………………………………………….۴۹

۲-۴-۲- سیاست­های اجرایی راهبرد شهر فشرده………………………………………………………………۵۱

۲-۴-۳- تجربه ی کشور های جهان در زمینه توسعه فشرده………………………………………………..۵۲

۲-۴-۳-۱-اسپانیا………………………………………………………………………………………………………..۵۲

۲-۴-۳-۲-سوئیس………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۵- روشهای تعیین میزان فشردگی و پراکندگی شهری ……………………………………………………۵۳

۲-۶-کیفیت زندگی……………………………………………………………………………………………………………۵۶

۲-۷- کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………………………….۵۷

۲-۸- شاخص های کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………..۵۹

۲-۹- اصول ارزیابی کیفیت زندگی شهری………………………………………………………………………………۶۲

۲-۱۰- مدل مفهومی کیفیت زندگی………………………………………………………………………………………۶۵

۲-۱۱- نظریه ها و مکاتب تاثیرگذار برکیفیت زندگی ………………………………………………………………۷۱

۲-۱۲- تجربیات کشور های جهان در زمینه کیفیت زندگی………………………………………………………۷۳

۲-۱۳- شهر پایدار و شهر پرتراکم………………………………………………………………………………………..۷۶

۲-۱۴- شهر فشرده و کیفیت زندگی …………………………………………………………………………………….۷۷

۲-۱۵- کیفیت زندگی و توسعه پایدار……………………………………………………………………………………۷۸

خلاصه مباحث فصل دوم…………………………………………………………………………………………………….۸۲

مقدمه

در فصل حاضرابتدا به بررسی فرم های گوناگون شهری پرداخته وسپس براساس جدید ترین پارادایم های توسعه شهری،توجه به اصول مهم توسعه ی پایداروکیفیت زندگی بهترین شکل شهری حاضررا از منظر اندیشمندان بزرگ جهان معرفی می نماییم .

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.