فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

مبانی نظری و پیشینه تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار شهری

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۳۰ کیلو بایت
تعداد صفحات۵۶
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………۲۴

۲-۱-۱-مطالعات داخلی……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۱-۲-مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………………………۲۷

۲-۲- شناسایی مهفوم و ابعاد توسعه…………………………………………………………………………………………….۲۸

۲-۲-۱- تاریخچه سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………………..۲۹

۲-۲-۲- سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………………۳۱

۲-۲-۳- ابعاد سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۳۴

۲-۳- دیدگاههای توسعه نظری مربوط به سرمایه اجتماعی…………………………………………………………….۳۵

۲-۳-۱- پیر بوردیو…………………………………………………………………………………………………………………..۳۵

۲-۳-۲- جیمز کلمن………………………………………………………………………………………………………………….۴۰

۲-۳-۳- رابرت پانتام………………………………………………………………………………………………………………….۴۶

۲-۳-۴- فرانسیس فوکویاما…………………………………………………………………………………………………………۵۳

۲-۴-شناسایی مفهوم و ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………….۵۹

۲-۴-۱- مفاهیم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………۵۹

۲-۴-۲- انواع توسعه پایدار……………………………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۴-۲-۱-دیدگاه پر نشیب و آزار دهنده توسعه پایدار…………………………………………………………………۶۶

۲-۴-۲-۲- توسعه پایدار ضعیف……………………………………………………………………………………………….۶۸

۲-۴-۲-۳- توسعه پایدار قوی…………………………………………………………………………………………………..۶۹

۲-۴-۲-۴- مدل ایده آل توسعه پایدار……………………………………………………………………………………….۷۰

۲-۵- اصول و مبانی طراحی مدل پایدار شهری…………………………………………………………………………….۷۲

۲-۵-۱- نکاتی چند در ارتباط با طراحی شهر……………………………………………………………………………..۷۲

۲-۵-۲- تاثیر عوامل اجتماعی و طبیعی اقلیمی در طراحی های شهر………………………………………………۷۴

۲-۶-دیدگاههای نو در توسعه پایدار شهری………………………………………………………………………………..۸۸

۲-۶-۱- نظریه قطب رشد…………………………………………………………………………………………………………۸۹

۲-۶-۲- توسعه اگروپلیتن………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۲-۶-۳- رشد شهرهای کوچک و متوسط……………………………………………………………………………………۹۴

۲-۷- شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………………………..۹۶

۲-۸- نگرش اجتماعی به پایداری شهر………………………………………………………………………………………۹۹

۲-۹- پایداری و عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۲-۱۰- خاستگاه بوم- شهر………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۲-۱۱- مفهوم بوم شهر پایدار……………………………………………………………………………………………………۱۰۶

۲-۱۲-۱- اطلاعات بندرعباس………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۱۲-۲- تاریخچه بندرعباس………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۲-۱۲-۳-موقعیت جغرافیایی و وسعت………………………………………………………………………………………۱۱۰

۲-۱۲-۴- آب و هوا…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۲-۱۲-۵- ویژگیهای طبیعی……………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۲-۱۲-۶- خلیج فارس……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۲-۱۲-۷- تنگه هرمز………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳

۲-۱۲-۸- آب و هوای هرمزگان………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۲-۱۲-۹- ویژگیهای اجتماعی…………………………………………………………………………………………………..۱۱۴

۲-۱۲-۱۰- سابقه تاریخی………………………………………………………………………………………………………..۱۱۵

۲-۱۳- چارچوب نظری…………………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۲-۱- مقدمه:

در بخش پیشینه پژوهش نگاهی می اندازیم به تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور که ارتباط مفهومی با پژوهش حاضر دارند، هر چند تنها یک پایان نامه مشخص با عنوان «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه پایدار شهری (شهر تهران)» توسط مریم مدنی در سال ۸۹-۸۸ برای جامعه آماری کارکنان شهرداری در تهران صورت گرفته است و بقیه پایان نامه ها یا به بررسی سرمایه اجتماعی پرداخته اند و یا به بررسی توسعه پایدار شهری در ذیل به برخی از آنها اشاره خواهد شد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.