فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه برنامه ریزی توریسم با تاکید بر توسعه پایدار

دسته بندیجغرافیا
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۶۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۴۵
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- واژه شناسی توریسم…………………………………………………………………………………………………………………. ۹

۲-۲- مفهوم توریسم………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۳-تعریف جهانگردی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۴- مهم­ترین دیدگاه‌های ارائه شده در زمینه گردشگری…………………………………………………………………… ۱۱

۲-۴-۱- جهانی شدن………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۴-۲- فرهنگ پذیری …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۳- نوسازی ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۴-۴- سلسله مراتب نیازها وتوریسم ……………………………………………………………………………………………… ۱۲

۲-۴-۵- انگیزش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴-۶- نظریه عطایای الهی………………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

۲-۴-۷- نظریه هزینه نسبی……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۴-۸- نظریه مزیت مطلق و دانش فنی…………………………………………………………………………………………… ۱۳

۲-۴-۹- نظریه شرایط تقاضا …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

۲-۵- اصطلاحات گردشگری در متون علمی‌ و سازمان جهانی گردشگری………………………………………… ۱۷

۲-۶- انواع گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-۱-توریسم معمولی…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۶-۲-توریسم بر مبنای طبیعت……………………………………………………………………………………………………….. ۱۹

۲-۶-۳- توریسم ماجراجویانه ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲-۶-۴-توریسم محصور……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

۲- ۶- ۵- توریسم سلامتی…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲- ۶-۶- توریسم مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

۲- ۶-۷- اکوتوریسم ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶-۸- جهانگردی بر مبنای هدف از مسافرت جهانگردان………………………………………………………………….. ۲۰

۲-۶-۹- جهانگردی برمبنای مبدأ جهانگردان……………………………………………………………………………………… ۲۰

۲-۶-۱۰- جهانگردی بر مبنای سطح درآمد جهانگردان………………………………………………………………………. ۲۰

۲-۶-۱۱- توریسم تفریحی ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۶-۱۲-توریسم شهری …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

۲-۶-۱۳- توریسم طبیعت گرا …………………………………………………………………………………………………………… ۲۲

۲-۷- اهداف گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۸- شهر و توریسم ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳

۲-۹- ویژگی‌های بارز صنعت توریسم ……………………………………………………………………………………………….. ۲۴

۲-۱۰- برنامه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۱۰-۱- پیشینه برنامه ریزی …………………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲- ۱۰- ۲- تعریف برنامه ریزی…………………………………………………………………………………………………………… ۲۵

۲- ۱۰-۳- سطوح برنامه ریزی توریسم……………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۱۱- توریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷

۲- ۱۱-۱- پیشینه مفهوم توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………. ۲۷

۲- ۱۱-۲- تعاریف توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………. ۲۸

۲- ۱۱-۳- ابعاد توسعه پایدار…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

۲- ۱۱-۴- ارتباط گردشگری پایدار و توسعه پایدار………………………………………………………………………………. ۳۱

۲- ۱۱-۵- اصول توریسم پایدار………………………………………………………………………………………………………….. ۳۱

۲-۱۱-۵ -۱ -مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۱۱- ۵-۲-حضور ذینفع‌ها………………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

۲-۱۱-۵-۳ – اشتغال برای افراد محلی……………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۱-۵-۴- ارتباطات بازر گانی ………………………………………………………………………………………………………… ۳۲

۲-۱۱-۵-۵ – پایداری منابع……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۱-۵-۶ – هماهنگی در هدف‌ها…………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۱۱-۵-۷ – همکاری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۱-۵-۸ – ظرفیت پذیرش ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۱۱-۵-۹ – نظارت و ارزشیابی ……………………………………………………………………………………………………….. ۳۳

۲-۱۱-۵-۱۰ -پاسخگویی …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۱- آموزش ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۱-۵-۱۲- حفظ هویت ……………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲- ۱۱- ۶ – اصول اساسی توسعه پایدارگردشگری………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۲- نقش گردشگری در اقتصاد وایجاد اشتغال………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۱۳- پیامد‌های اجتماعی – فرهنگی توریسم…………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۴- ملاحظات اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی – فرهنگی…………………………………………………….. ۴۱

۲-۱۵- آینده صنعت توریسم ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵

۲- ۱۶- درآمد حاصل از صنعت گردشگری در مناطق مختلف جهان……………………………………………………. ۴۸

۲-۱- واژه شناسی توریسم

واژه توریسم از نظر اتیمولوژی از کلمه tour مشتق شده است به معنای سیر و سفر از یک نقطه به نقطه دیگر می‌باشد. توریسم در زبان فرانسه هم به معنی مسافرت به اطراف و اکناف و مشتق از کلمه tour است. (قره نژاد،۱۳۷۴ :۴۲ ).درکتاب گردشگری(ماهیت و مفاهیم) درباره ریشه لغت گردشگری tourism این گونه بیان شده است

این کلمه از کلمه tour به معنای گشتن اخذ شده است که ریشه در لغت لاتین turns به معنای دور زدن، رفت و برگشت بین مبدأ و مقصد و چرخش دارد که از یونانی به اسپانیایی و فرانسه راه یافته است. در فرهنگ وبستر گردشگری به سفری که در آن مسافرتی به مقصدی انجام می‌گیرد و سپس بازگشتی به محل سکونت را در بر دارد اطلاق می‌گردد. در فرهنگ لانگمن گردشگری به معنای مسافرت و تفریح برای سرگرمی‌ معنا شده است در فرهنگ لاروس گردشگری به معنای برای تفریح (لذت یا رضایت ) آمده است. (پاپلی یزدی، سقایی،۱۳۸۵ :۱۸-۱۹).

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.