فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

مبانی نظری و پیشینه بازاریابی و سیستم نوین بانکداری

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۱۸۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۶۲
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

۲-۱- مقدمه………………………………………………………… ۲۵

بخش اول- مبانی نظری بازاریابی……………………………………. ۲۶

۲-۱-۱- مدیریت بازاریابی………………………………………………….. ۲۶

۲-۱-۲-سیر تکامل بازاریابی و اهمیت آن برای سازمانها…………………. ۲۹

۲-۱-۳-بازاریابی رابطه مند…………………………………………….. ۳۱

۲-۱-۴-همپوشی بازاریابی رابطه مند و مدیریت ارتباط با مشتری……… ۳۴

۲-۱-۵-ارتباطات بازاریابی………………………………………………. ۳۷

۲-۱-۶-تحول ارتباطات منسجم بازاریابی……………………………. ۳۹

۲-۱-۷-حرکت به سوی ارتباطات منسجم…………………….. ۴۰

۲-۱-۸-سیستم اطلاعات بازاریابی………………………………………. ۴۱

۲-۱-۹-سیستم اطلاعات بازاریابی، رقابت بازار و تصمیم گیری ۴۳

۲-۱-۱۰-تحقیقات بازار……………………………………………….. ۴۶

بخش دوم- مبانی نظری بانکداری نوین…………………………….. ۴۸

۲-۲-۱ تاریخچه پول و بانکداری در دنیا.. ۴۸

۲-۲-۲ تاریخچه بانکداری در ایران………………… ۵۰

۲-۲-۳-بانکداری نوین………………………………………… ۵۳

۲-۲-۴-تکامل خدمات بانکی و آغاز بانکداری الکترونیکی …………….. ۵۶

۲-۲-۵-تعریف بانکداری الکترونیکی………………………….. ۵۸

۲-۲-۶-مزایای بانکداری الکترونیکی…………………………….. ۵۹

۲-۲-۷-شبکه های بانکداری الکترونیکی………………………… ۶۲

۲-۲-۸-انواع بانکداری الکترونیکی……………………………… ۶۵

۲-۲-۹-سطوح مختلف بانکداری الکترونیکی…………………….. 68

2-2-10-کانالهای بانکداری الکترونیکی………………………… ۷۰

۲-۲-۱۱-ماشین خود پرداز (ATM)…………………………….. 73

2-2-12-ماشین های نقطه فروش EFT POS……………………… 74

2-2-13-بانکداری تلفنی…………………………………………….. ۷۵

۲-۲-۱۴-بانکداری اینترنتی…………………………………………… ۷۶

۲-۲-۱۵-بانکداری موبایلی…………………………………………. ۷۹

۲-۲-۱۶-ارزیابی کانال های بانکداری الکترونیکی…………………………. ۸۲

بخش سوم- پیشینه تحقیق……………………………………….. ۸۷

۲-۳-۱- تحقیقات خارجی:……………………………………….. ۸۷

۲-۳-۲- تحقیقات داخلی:……………………………………………. ۸۹

بخش چهارم- جمع بندی فصل و ارائه مدل………………………. ۹۲

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.