فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

مبانی نظری و پیشینه اتوماسیون اداری و ارزیابی عملکرد کارکنان

دسته بندیمدیریت
فرمت فایلdoc
حجم فایل۹۸ کیلو بایت
تعداد صفحات۷۸
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

مقدمه………………………………………………………………۲۱

بخش اول اتومایسیون اداری

۱-۱-۲اتومایسیون اداری…………………………………………………۲۳

۲-۱-۲اطلاعات……………………………………………………………..۲۴

۳-۱-۲عصر اطلاعات…………………………………………………….۲۵

۴-۱-۲اطلاعات ویژه سازمانی………………………………………….۲۶

۵-۱-۲سیستم اطلاعات مدیریت…………………………………….۲۶

۶-۱-۲فناوری اطلاعات…………………………………………………..۲۷

۷-۱-۲کاربردهای فناوری اطلاعات در سازمان……………………..۲۸

۸-۱-۲مشکلات دبیرخانه سنتی………………………………….۲۹

۹-۱-۲مزایای استفاده از سیستم مکانیزه………………………۳۱

۱۰-۱-۲مشکلات پیش روی سیستم اتومایسیون اداری……۳۲

۱۱-۱-۲قابلیت های ویژه سیستم اتومایسیون اداری………..۳۳

۱۲-۱-۲اینترنت……………………………………………………….. ۳۷

۱۳-۱-۲تاریخچه اینترنت……………………………………………….۳۸

۱۴-۱-۲شکل گیری اینترنت…………………………………………..۳۸

۱۵-۱-۲اینترانت…………………………………………………………..۳۹

۱۶-۱-۲تلفن داخلی………………………………………………….. ۴۰

۱۷-۱-۲اکسترانت…………………………………………………۴۱

۱۸-۱-۲ایمیل………………………………………………………….۴۱

۱۹-۱-۲مودم………………………………………………………..۴۲

۲۰-۱-۲خدمات انتقال فایل……………………………………..۴۲

۲۱-۱-۲دورنگار(فکس)…………………………………………………۴۲

۲۲-۱-۲اپراتورها………………………………………………………۴۳

۲۳-۱-۲سیستم…………………………………………………۴۳

۲۴-۱-۲نظریه سیستمی……………………………………………۴۴

۲۵-۱-۲مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی…………..۴۴

بخش دوم: بهبود عملکرد

۱-۲-۲مقدمه…………………………………………………………۴۷

۲-۲-۲عملکرد……………………………………………………………۴۸

۳-۲-۲رابطه بین بهبود عملکرد با مدیریت منابع انسانی……..۴۹

۴-۲-۲نقش مدیریت عملکرد در موقعیت استراتژیک سازمان……۵۱

۵-۲-۲عوامل موثر بر عملکرد کارکنان…………………………..۵۲

۶-۲-۲رابطه بین رضایت و پاداش با عملکرد……………….۵۵

۷-۲-۲ارزیابی عملکرد……………………………………………۵۶

۸-۲-۲بهره وری……………………………………………………….۵۶

۹-۲-۲کارآیی…………………………………………………………..۵۶

۱۰-۲-۲اثربخشی……………………………………………………….۵۶

۱۱-۲-۲ارتباطات……………………………………………………..۵۸

۱۲-۲-۲فراگرد ارتباطات…………………………………………….۵۸

۱۳-۲-۲دبیرخانه……………………………………………………۵۹

۱۴-۲-۲انواع سیستم های دبیرخانه……………………..۶۰

۱۵-۲-۲نامه های اداری………………………………………………….۶۲

۱۶-۲-۲انواع نامه های اداری از نظر علوم رفتاری………….۶۲

۱۷-۲-۲تحویل پرونده ها به مقامات مافوق…………..۶۳

۱۸-۲-۲کنترل نامه ها از نظر تایپ………………………….۶۳

۱۹-۲-۲کنترل دفتر اندیکاتور……………………………………۶۴

۲۰-۲-۲رضایت…………………………………………………..۶۴

۲۱-۲-۲ارگونومی در مکانیزاسیون اداری………………۶۵

۲۲-۲-۲صحت…………………………………………………..۶۶

۲۳-۲-۲اقتصادی بودن………………………………………………۶۶

۲۴-۲-۲دقت…………………………………………………..۶۶

۲۵-۲-۲سرعت………………………………………………………….۶۶

۲۶-۲-۲سطح تحصیلات……………………………………………….۶۶

۲۷-۲-۲همکاران……………………………………………………….۶۷

۲۸-۲-۲مهارت……………………………………………………….۶۷

۲۹-۲-۲سابقه خدمت…………………………………………..۶۷

۳۰-۲-۲سیستم کارکنان دانشی……………………………………۶۷

۳۱-۲-۲تعریف واژه ها و اصلاحات دقیق…………………………۶۸

۳۲-۲-۲دولت الکترونیک……………………………………………۷۰

۳۳-۲-۲اهداف دولت الکترونیک…………………………….۷۱

۳۴-۲-۲دولت الکترونیک و امکان سنجی استقرار آن در ایران…..۷۲

۳۵-۲-۲موانع گسترش دولت الکترونیک…………………………۷۴

۳۶-۲-۲ارتباطات سازمانی………………………………………….۷۴

۳۷-۲-۲انواع تکنولوژی اطلاعات……………………………..۷۶

۳۸-۲-۲جهانی شدن………………………………………………..۷۸

۳۹-۲-۲تاثیر فن آوری اطلاعات بر هزینه های سازمانی………۷۹

بخش سوم: پیشینه تحقیق

۱-۴-۲مقدمه…………………………………………………………۸۱

۲-۴-۲تحقیقات داخلی………………………………………………….۸۲

۳-۴-۲تحقیقات خارجی…………………………………………….۹۱

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.