فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

فیلم آموزشی متغیر تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع تجمعی چیست؟

فیلم آموزشی متغیر تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع تجمعی چیست؟

فیلم آموزشی متغیر تصادفی، تابع احتمال، تابع توزیع تجمعی چیست؟ 1
در این فیلم آموزشی مباحث زیر به همراه مثال توضیح داده می شود   متغیر تصادفی چیست؟ انواع متغیر تصادفی متغیر تصادفی پیوسته متغیر تصادفی گسسته تابع احتمال چیست تابع چگالی احتمال چیست تابع توزیع تجمعی چیست تابع توزیع تجمعی متغیرهای تصادفی گسسته تابع توزیع تجمعی متغیرهای تصادفی پیوسته محاسبه تابع احتمال با استفاده از توزیع تجمعی در حالت گسسته محاسبه تابع احتمال با استفاده از توزیع تجمعی در حالت پیوسته …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.