فایلار
اطلاعات بیشتر

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های آبی کشور تالاب ها و مناطق ساحلی

طرح پژوهشی الگوی راهنمای ارزشگذاری اقتصادی اکوسیستم های آبی کشور تالاب ها و مناطق ساحلی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل pdf
حجم فایل ۳٫۲۶۲ مگا بایت
تعداد صفحات ۲۴۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

پیشگفتار

فصل اول: کلیات

هدف و دامنه کاربرد

جایگاه قانونی ارزشگذاری منابع طبیعی در کشور

اهمیت و ضرورت موضوع

نقش ارزشگذاری اقتصادی در تصمی مگیری

نقش اقتصاد اکولوژیکی و محیط زیست در برنام هریزی های توسعه

فصل دوم: مفاهیم و مبانی نظری

مبانی اکوسیستمی

تعریف تالاب

طبقه بندی تالا بها

اهمیت تالا بها

کارکردها، خدمات و فوائد تالا بها

پراکنش تالاب ها

تخریب و خسارت های تالا بها

مبانی اقتصادی

ارزشگذاری زیست محیطی

ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی

طبقه بندی ارزش های زیست محیطی

طبقه بندی خدمات زیست محیطی

طبقه بندی روش های ارزشگذاری زیست محیطی

انواع رهیافت های ارزشگذاری زیست محیطی

فصل سوم: ارزش های اقتصادی اکوسیستمهای آبی

ارزشگذاری منابع آبی

رویکرد کارکردی

مشکلات و دغدغه های عملی ارزشگذاری دارای یهای زیست محیطی

ارز شهای اقتصادی تالابها

فصل چهارم: نقش اقتصاد اکولوژی و محیط زیست در برنامهریزیهای توسعه

مقدمه

رویکردهای جدید ادغام مسایل محیط زیست و منابع طبیعی در الگوهای اقتصادی

دیدگاههای اقتصادی در توسعه پایدار

سرمایه طبیعی و توسعه پایدار

به عنوان چهارچوبی برای سنجش توسعه پایدار SEEA سیستم

حساب های اقماری

حساب های یکپارچه اقتصادی و زیست محیطی

دارایی از دیدگاه سیستم حسا بهای ملی و اقماری

ارزشگذاری دارای یها

نرخ تنزیل

ارزش خدمات اکوسیستمها و سرمایه طبیعی جهان

فصل پنجم: الگوی ارزشگذاری اقتصادی تالابها

مقدمه

کاربرد اصول احتیاطی در زمینه تصمیمگیری به منظور مدیریت و ارزشگذاری تالا بها

فرآیند ارزشگذاری

پیوستها

اختصارات تخصصی

منابع

فهرست جداول

شماره جدول عنوان شماره صفحه

طبقه بندی خصوصیات انواع تالاب ها

کارکردها و شاخص ارزش تالابها

طبقه بندی تالاب و خدمات شاخص ناشی از تالاب ها

عملکرد تالاب و ارزش منافع آن برای اجتماع

خدمات تالاب و نتایج حاصل از آن

مشخصات تالابهای مهم کشور

میزان تخریب تالاب ها در اروپا

تهدیدهای اصلی برای تالابها و میزان وقوع آنها در آسیا و آمریکای جنوبی

خلاصه تکنیک های ارزشگذاری اقتصادی مرتبط با منابع آبی

کاربری های منابع آبی و تکنیکهای ارزشگذاری مورد استفاده

ارزش اقتصادی تالاب ها و مناطق ساحلی

ارزشگذاری اکوسیستمها به منظور ارزشهای خدمات و عملکردهای مختلف انواع تالاب ها

خدمات حاصل از اکوسیستم های تالابی، ارزش اقتصادی کل و ارزش های حساب شده

کارکردهای ارزشگذاری شده تالاب ها در نقاط مختلف جهان

SEEA طبقه بندی دارایی ها در سیستم حسا بهای اقماری

خدمات زیست محیطی و کارکردهای اکوسیستم ها براساس مطالعه کاستانزا و همکاران

مثال هایی از ویژگی ها و مشخصات یک تالاب

HGM روش هیدروژئومورفیک

طبقه بندی ساده شده تالاب ها

تعیین کارکردها و خصوصیات تالاب ها

کارکردهای اکولوژیکی و اقتصادی تالاب ها و انواع ارزش آنها

تکنیک های مورد استفاده در گردآوری داد هها و کیفی سازی منابع یا فعالیت ها

مروری بر روش های ارزشگذاری اقتصادی

روش های ارزشگذاری برآورد فواید اقتصادی – اجتماعی خدمات اکوسیستم های تالابی

خدمات و فواید حاصل از تالابها و روشهای ارزشگذاری آن

مزایا و معایب رو شها و تکنیک های مورد استفاده در ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها

خلاصه میانگین ارزشجهانی سالانهی خدمات اکوسیستم

مقایسه ارزش فعلی منافع اقتصادی خالص، پروژه

نتایج مدل زیستی اقتصادی برای تالاب دشت علفزاری و اردک های وحشی

تخمین ارزش های کاربری رفاهی و تفرجی تالاب نورفولک برودز در آنگلیای شرقی

ارقام مربوط به نیتروژنزدایی در گاتلند سوئد

ارزش تالاب های ساحلی در لوئیزیانا، ایالات متحده

فهرست شکل ها

شماره شکل عنوان شماره صفحه

ارتباط سلسله مراتبی و پیچیده میان خدمات

تقسیم بندی خدمات تالاب به دو دسته داخل و خارج از محدوده

چارچوب روش خدمات اکوسیستمی

ارتباط میان خدمات میانی، خدمات نهایی و منافع

مثالی از محصولات مشاعی که از یک فرآیند اکوسیستمی منفرد ریشه می گیرند

تقسیم بندی ارزشهای زیست محیطی

انواع روش های ارزشگذاری منابع زیست محیطی

چارچوب ساده کلی ارزشگذاری پولی منابع آبی

بعد کارکردی و دیگر ابعاد ارزش های آبریز

ارتباط میان کارکردها، کاربریها و ارزشهای تالاب

SEEA و SNA ارتباط میان طبقه بندی

رویکرد خدمات اکوسیستمی

نقشه راه ارزشگذاری اقتصادی تالاب ها

چهارچوب ارزیابی برای ارزشگذاری اقتصادی تالابها

تقسیم بندی خطرات اکوسیستمی

ارزش ها، استفادهها و کارکردهای تالاب

تکنیک های ارزشگذاری تالاب ها

ارزش اقتصادی کل سیستم مانگرو تحت درجات گوناگون پیوستگی زیست محیطی

اطلاعات بیشتر
سبد خرید Item Removed. Undo
  • No products in the cart.