فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

طرح تحقیق کارشناسی ارشد معماری با عنوان طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی

طرح تحقیق کارشناسی ارشد معماری با عنوان طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی

طرح تحقیق کارشناسی ارشد معماری با عنوان طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی 1
 دانلود   پروپوزال رشته معماری با عنوان، طراحی باغ موزه شهری با رویکرد پیشرفت مراودات اجتماعی در شهر خوی   بخشی ازطرح تحقیق: بیان مسئله فضا های باز عمومی شهرها قسمتی از فضای شهری هستند که ماهیت زندگی جمعی در آنها متبلور می شود. فضای شهری کارآمد، فضایی است که افراد با ویژگی های مختلف سنی و جنسی، بتوانند با حضور در این فضاها خواسته های خود را محقق سازند و این فضا مطلوبیت زندگی اجتماعی را برای استفاده کنندگانش فراهم آورد(شولتز ،1384) (دانشپور و چرخچیان، 1386) (شجاعی وپرتوي،  1394)   در زندگی صنعتی و دیجیتالی امروز مشکلات ناشی از کاهش عرصه های اجتماعی و بروز فردگرایی و در نتیجه افزایش فشارهای روانی، نیاز به مکان هایی که بتواند این فشارها را کاهش داده و باعث بسط روابط اجتماعی شوند را افزایش داده است. بعبارتی مسئله اجتماع پذیري در فضای معماري در ارتباط با ایجاد روابط اجتماعی مطلوب و افزایش فرصت هاي تعامل اجتماعی در ارتباطات فردي و فرافردي (گروهی) مطرح می شود (صالح نیا و معماریان، 1388). ساختار دهی و شکل دهی فضاهای شه …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.