فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

طراحی و ساخت اتاق آنتن

طراحی و ساخت اتاق آنتن

دسته بندیالکترونیک و مخابرات
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲٫۰۶۵ مگا بایت
تعداد صفحات۴۳
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

طراحی و ساخت اتاق آنتن

مراحل طراحی و ساخت یک اتاق آنتن مورد بحث قرار گرفته شده است. یک چنین اتاقی از ضروریات هر مؤسسه مجهز به امکانات آنتن و رادار می باشد و فضای مناسبی برای اندازه گیری مشخصات مختلف آنتن فراهم می کند. کاربرد دیگر این آنتن در امکان اندازه گیری سطح مقطع راداری اجسام می باشد. همچنین این اتاق جهت مصون ماندن نیروی انسانی از خطرات تشعشع الکترومغناطیسی در حین اندازه گیری آنتن سودمند می باشد.

علاوه بر اصول طراحی اتاق آنتن، یک نظریه ریاضی کارآمد تحت عنوان شرط مرزی جذب به صورت نوینی مطرح شده و تلفیق دو شرط مرزی جذب فیزیکی موج و مدل ریاضی آن به اختصار مطرح شده است.

لازم به ذکر است که در ابتدا به شرح تئوری ناحیه سکوت اتاق آنتن می پردازیم، سپس به روشهای مختلف اندازه گیری و محاسبه ناحیه سکوت اشاره می کنیم و بعد از آن نتایج آزمایشات انجام شده را ارائه می کنیم و مرغوبیت اتاق را مورد بررسی قرار می دهیم .

فهرست مطالب :

عنوان صفحه

فصل اول: محاسبه ناجیه سکوت اتاق آنتن و تعیین کیفیت اتاق ۱

۱- مقدمه ۲

۲- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق کنتن ۴

۳- اندازه‌گیری مقدار انعکاس در ناحیه سکوت ۶

۴- تحلیل نتایج آزمایش: ۱۵

۵- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش ۱۷

فصل دوم: طراحی و مدل سازی اتاق انتن ۲۵

۱- مقدمه ۲۷

۲- نظریه جذب امواج الکترومغناطیسی ۲۸

۳- جاذب باند باریک ۲۹

۴- جاذب باند پهن ۳۰

۵- انتخاب ماده جاذب و تهیه بلوکهای جذب ۳۱

۶- اندازه‌گیری مشخصات جاذبها ۳۲

۷- ناحیه سکوت آنتن ۳۳

۸- طراحی اتاق ۳۴

۹- مدلسازی ریاضی اتاق آنتن ۳۵

۱۰- نتیجه ۳۸

۱۱- پیشنهادات ۳۸

فصل سوم: گزارش ساخت اتاق آنتن ۳۹

نتیجه گیری ۴۲

فهرست مراجع ۴۳

فهرست شکلها و جداول:

عنوان صفحه

شکل شماره ۱- نمای کلی آنتن فرستنده و گیرنده.. ۵

شکل شماره ۲- منحنی پترن تست شده آنتن مرجع…. ۸

شکل شماره ۳- منحنی انحراف سطح توان……….. ۹

شکل شماره ۴- انحراف پترن آنتن تحت تأثیر موج انعکاس ۱۰

شکل شماره ۵- منحنی پترن موج ساکن…………. ۱۵

شکل شماره ۶- جهت حرکت آنتن………………. ۱۸

شکل شماره ۷- مجموعه اندازه گیری توان دریافتی. ۱۹

جدول شماره ۱- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف ۲۰

جدول شماره ۲- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف ۲۰

جدول شماره ۳- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف ۲۰

جدول شماره ۴- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف ۲۱

جدول شماره ۵- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف ۲۱

جدول شماره ۶- مقادیر اندازه گیری توان در زاویه های مختلف ۲۱

شکل شماره ۸- زاویه بین آنتن فرستنده و گیرنده. ۲۲

شکل شماره ۹- پترن آنتن………………….. ۲۳

شکل شماره ۱۰- امواج انعکاس از مانع بی اتلاف…. ۲۹

شکل شماره ۱۱- انعکاس موج از مانع در محیط تلفدار ۳۰

شکل شماره ۱۲- نمونه جاذب های الکترومغناطیسی… ۳۲

شکل شماره ۱۳- مدار نمونه ای اندازه گیری ضریب انعکاس جاذب ۳۲

شکل شماره ۱۴- مدار نمونه ای اندازه گیری افت انتقال جاذب ۳۳

شکل شماره ۱۵- نمایی از اتاق آنتن………….. ۳۵

شکل شماره ۱۶- مقایسه جذب موج در روش پیشنهادی و روش MUR 37

کلیدواژه:

اتاق آنتن

Antenna room

اتاق بدون انعکاس

Anechoic chamber

جاذب موج الکترومغناطیسی

Electromagnetic Absorber

اندازه گیری آنتن

Antenna Measurement

شرط مرزی جذب

Absorbing Boundary Condition

مدلسازی فضای آزاد

Free Space Modeling

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.