فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

دسته بندیعلوم انسانی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۷٫۲۴۱ مگا بایت
تعداد صفحات۱۹۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

طراحی و تبیین مدل رتبه بندی اعتباری مشتریان با استفاده از شبکه‌های عصبی

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات تحقیق ……………………….. ۱

مقدمه …………………………….. ۲

۱-۱ بیان مسأله …………………….. ۴

۱-۲ سوال‌های تحقیق ………………….. ۷

۱-۳ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق ……….. ۷

۱-۴ اهداف تحقیق…………………….. ۸

۱-۵ فرضیات تحقیق……………………. ۹

۱-۶ چارچوب نظری تحقیق………………. ۱۰

۱-۷ متغیرهای پژوهشی………………… ۱۲

۱-۸ سابقه و ضرورت انجام تحقیق (پیشینه تحقیق) ۱۳

۱-۹ کاربردهای تحقیق………………… ۱۵

۱-۱۰ نوع روش تحقیق………………….. ۱۶

۱-۱۱ محدوده تحقیق…………………… ۱۶

۱-۱۲ روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه … ۱۷

۱-۱۳ ابزار گردآوری اطلاعات …………… ۱۸

۱-۱۴ محدودیت‌های تحقیق……………….. ۱۸

۱-۱۵ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ……….. ۱۹

۱-۱۶ برخی تعاریف، مفاهیم و اصطلاحات …… ۱۹

فصل دوم ………………………….. ۲۲

ادبیات تحقیق………………………. ۲۳

مقدمه ……………………………. ۲۴

بخش اول ………………………….. ۲۵

آشنایی با بانک سامان و انواع تسهیلات …. ۲۵

آشنایی با بانک سامان ………………. ۲۶

چارت خدمات بانک سامان ……………… ۲۹

انواع سپرده‌های سرمایه گذاری ………… ۲۹

سپرده کوتاه مدت …………………… ۲۹

سپرده کوتاه مدت ویژه ………………. ۳۰

سپرده بلند مدت ……………………. ۳۰

سپرده اندوخته …………………….. ۳۱

سپرده ارزی ……………………….. ۳۲

تسهیلات حقوقی ……………………… ۳۲

ابزارهای اعتباری ………………….. ۳۳

انواع ابزارهای اعتباری …………….. ۳۳

ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات …. ۳۴

۱- قابلیت اعتماد و اطمینان ………….. ۳۷

۲- قابلیت و صلاحیت فنی ………………. ۳۹

۳- ظرفیت مالی و کشش اعتباری …………. ۴۰

۴- وثیقه (تامین) …………………… ۴۲

بخش دوم ………………………….. ۴۷

مبانی نظری رتبه بندی اعتبار ………… ۴۷

مقدمه ……………………………. ۴۸

۲-۱ مروری بر تاریخچه رتبه بندی اعتبار .. ۵۰

۲-۲ رتبه بندی اعتبار ………………. ۵۲

فرآیند تصمیم گیری اعطای تسهیلات ……… ۵۳

۳-۲ سیستم‌های رتبه بندی اعتبار ………. ۵۸

۴-۲ مدل‌های رتبه بندی اعتباری ……….. ۵۹

۵-۲ مزایا و محدودیت‌های مدل رتبه بندی اعتبار ۶۰

– محدودیت‌ها ………………………. ۶۰

بخش سوم ………………………….. ۶۲

مبانی نظری شبکه عصبی ………………. ۶۲

مقدمه ……………………………. ۶۳

۳-۱ هوش مصنوعی ……………………. ۶۵

۳-۲ مروری بر تاریخچه شبکه عصبی ……… ۶۷

۳-۳ شبکه‌های عصبی مصنوعی ……………. ۷۰

۳-۴ اساس بیولوژیکی شبکه عصبی ……….. ۷۵

۳-۵ مقایسه بین شبکه‌های عصبی مصنوعی و بیولوژیکی ۷۹

۳-۶ مدل ریاضی نرون ………………… ۸۰

۳-۷ ویژگی‌ها و خصوصیات شبکه‌های عصبی مصنوعی ۸۲

۳-۷-۱ قابلیت یادگیری ………………. ۸۲

۳-۷-۲ پردازش اطلاعات به صورت متنی ……. ۸۳

۳-۷-۳ قابلیت تعمیم ………………… ۸۳

۳-۷-۴ پردازش موازی ………………… ۸۴

۳-۷-۵ مقاوم بودن ………………….. ۸۴

۳-۸ مشخصه‌های یک شبکه عصبی …………. ۸۴

۳-۸-۱ مدل‌های محاسباتی ……………… ۸۵

۳-۸-۲ قواعد یادگیری ……………….. ۸۸

۳-۸-۳ معماری شبکه …………………. ۹۰

۳-۹ عملکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی …….. ۱۰۱

۳-۱۰ محدودیت‌های شبکه عصبی …………. ۱۰۳

۳-۱۱ کاربرد شبکه‌های عصبی در مدیریت …. ۱۰۴

بخش چهارم ……………………….. ۱۱۰

خلاصه مقاله‌ها …………………….. ۱۱۰

بخش پنجم ………………………… ۱۲۴

نتیجه گیری ………………………. ۱۲۴

فصل سوم …………………………. ۱۲۹

روش شناسی تحقیق…………………… ۱۲۹

۳-۱ مقدمه ……………………….. ۱۳۰

۳-۲ روش تحقیق ……………………. ۱۳۱

۳-۳ جامعه آماری ………………….. ۱۳۲

۳-۴ نمونه آماری ………………….. ۱۳۲

۳-۵ فرضیات تحقیق …………………. ۱۳۳

۳-۶ محدوده تحقیق …………………. ۱۳۵

۳-۷ جمع آوری داده‌ها ………………. ۱۳۶

۳-۸ تعیین حجم نمونه ………………. ۱۳۷

۳-۹ ابزار گردآوری داده‌ها ………….. ۱۳۸

۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……… ۱۳۸

۳-۱۱ فرآیند تحقیق ………………… ۱۴۱

فصل چهارم ……………………….. ۱۵۳

یافته‌های تحقیق …………………… ۱۵۳

۴-۱ مقدمه ……………………….. ۱۵۴

۴-۴-۱ آماده سازی داده‌های ورودی جهت رتبه سنجی مشتریان با کمک شبکه عصبی آماده سازی داده‌ها …………. ۱۵۴

معماری شبکه‌ ……………………… 155

فصل پنجم ………………………… ۱۶۲

نتیجه گیری و پیشنهادها ……………. ۱۶۲

نتیجه گیری ………………………. ۱۶۳

پیشنهادات ……………………….. ۱۶۸

فهرست اشکال

شکل (۲-۱) : ساختار نورون …………… ۷۷

شکل (۲-۲) : اولین مدل دقیق سلول عصبی … ۸۱

شکل (۳-۳) : معماری شبکه ……………. ۹۱

شکل (۳-۴) : پرسپترون چند لایه ……….. ۹۲

شکل (۳-۵) : نحوه تشکیل محدوده‌های فضا توسط تعداد مختلف لایه‌های پرسپترون …………………………… ۹۵

شکل (۳-۶) : شبکه‌ هاپفیلد ………….. ۱۰۱

فهرست جداول

جدول (۳-۱) : توابع محرک با علائم قرار دادی ۸۷

جدول (۴-۱) : مقایسه نتایج میانگین خطا در مدل A 157

جدول (۴-۲) : نتایج اجرای آموزش مدل A .. 157

جدول (۴-۳) : مقایسه نتایج میانگین خطا درمدل B 158

جدول (۴-۴) : نتایج اجرای آموزش مدل B .. 158

جدول (۴-۵) جدول مقایسه نتایج ………. ۱۵۹

جدول (۴-۶) نتایج اجرای مدلA ……….. 160

جدول (۴-۷) نتایج اجرای مدل B ………. 160

پیوست :

پیوست الف : جداول و نمودارهای مربوط به مدل A 170

پیوست ب :‌جداول و نمودارهای مربوط به مدل B 173

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.