فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

دسته بندیپرسشنامه
فرمت فایلdocx
حجم فایل۲۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

سیاهه ی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

روایی:دارد

پایایی:دارد

نمره گذاری وتفسیر : دارد

منبع: دارد

سیاههی رفتاری کودک (CBCL) آخنباخ – نسخه والدین

در زیر فهرستی از رفتارها و حالات مختلف آورده شده است چنانچه هر کدام از آنها در مورد کودک یا نوجوان شما در حال حاضر یا

در طول ۶ ماه گذشته وجود داشته است، آن را با علامت (×) مشخص نمایید.
معرفی آزمون

سـیاههی رفتاری کودک از مجموعه فرمهای موازی آخنباخ ASEBA بوده و مشکلات کودکان و نوجوانان را در ۸ عامل اضطراب/

افسـردگی، انزوا/ افسـردگی، شـکایتهای جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار

پرخاشـگرانه ارزیابی میکند. دو عامل نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه عامل مرتبه دوم مشکلات برون سازی شده را تشکیل

میدهند.

این پرسـشـنامه مشـکلات عاطفی- رفتاری و همچنین توانمندیها و شـایستگیهای تحصیلی و اجتماعی کودکان ۶-۱۸ سال را از

دیدگاه والدین مورد سنجش قرار میدهد و نوعاً در ۲۰ الی ۲۵ دقیقه تکمیل میشود (مینائی، .(۱۳۸۴
شیوه نمره گذاری

این پرسـشـنامه ۱۱۵ سـوال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان تشـکیل شده است. پاسخ به سوالات این پرسشنامه به صورت لیکرت ۳ گزینـهای از ۰ تـا ۲ میباشـــد. بدین ترتیب که نمره “۰” به مواردی تعلق میگیرد که هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره “۱” به حالات و رفتارهایی داده میشود که گاهی اوقات در کودک مشاهده میشود و نمره “۲” نیز به مواردی داده میشود که بیشتر مواقع یا همیشه در رفتار کودک وجود دارد.
این فرم، ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری را اندازه میگیرد که عبارت است از:

-۱ اضطراب/ افسردگی (AD) (شامل مواد ۱۲، ۱۴، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۵، ۴۵، ۵۰، ۵۲، ۷۱، ۹۱ و (۱۱۲؛ -۲ گوشهگیری/ افسردگی (WD) (شامل مواد ۵، ۴۲، ۶۵، ۶۹، ۷۵، ۱۰۲، ۱۰۳و (۱۱۱؛

-۳ شکایات جسمانی (SC) (شامل مواد ۴۷، ۴۹، ۵۱، ۵۴، ۵۶a، ۵۶b، ۵۶c، ۵۶d، ۵۶e، ۵۶f، ۵۶g و در صورت امکان (۵۶h؛ -۴ مشکلات اجتماعی (SP) (شامل مواد ۱۱، ۱۲، ۲۵، ۲۷، ۳۴، ۳۶، ۳۸، ۴۸، ۶۲، ۶۴ و (۷۹؛

-۵ مشکلات تفکر (TP) (شامل مواد ۹، ۱۸، ۴۰، ۴۶، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۶، ۷۰، ۷۶، ۸۰، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۹۲ و (۱۰۰؛

-۶ مشکلات توجه (مربوط به اختلال نارسایی توجه/بیشفعالی) (AP) (شامل مواد ۱، ۴، ۸، ۱۰، ۱۳، ۱۷، ۴۱، ۶۱، ۷۸، و (۸۰، -۷ رفتار قانون شکنی (RB) (شامل مواد ۲، ۲۶، ۲۸، ۳۹، ۴۳، ۶۳، ۶۷، ۷۲، ۷۳، ۸۱، ۸۲، ۹۰، ۹۶، ۹۹، ۱۰۱، ۱۰۵ و (۱۰۶؛
-۸ رفتار پرخاشگری (AG) (شامل مواد ۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۷، ۳۷، ۵۷، ۶۸، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۴، ۹۵، ۹۷ و .(۱۰۴
علاوه بر شیوه بالا CBCL سه نمره پهنباند۱ شامل -۱ مشکلات رفتاری درونیسازی شده۲، -۲ مشکلات برونیسازی
شده۳ و -۳ مشکلات کلی۴ نیز دارد.
-مقیاس مشـکلات رفتاری درونیسـازی شـده شـامل گویههای خردهمقیاسهای گوشـهگیری/ افســردگی (WD)، شکایات جسمانی (SC) و مقیاس اضطراب/ افسردگی (AD) میباشد.
-مقیاس مشـکلات رفتاری برونیسـازی شده شـامل گویههای خردهمقیاسهای رفتار قانون شکنی (RB) و رفتار پرخاشگری
(AG) میباشد.
-مقیاس مشکلات کلی شامل همهی گویهها به جز گویههای ۲ و ۴ (آلرژی و آسم) میباشد.
در مورد تفســیر نمرات آزمون چنانکه آخنباخ (۱۹۹۱) اذعان میدارد در مقیاسهای مشــکلات رفتاری درونیســازی شــده و برونی سـازی شـده و مشـکلات کلی اگر نمرهی (T score) T فرد کمتر از ۶۰ باشد در محدودهی نرمال یا غیربالینی و اگر نمرهی T بین ۶۰-۶۳ باشد در محدودهی مرزی-بالینی و اگر نمرهی T بزگتر از ۶۳ باشد در محدودهی بالینی قرار دارد.
همچنین در مقیاسهای ۸ مشکل یا سندرم عاطفی- رفتاری اگر نمرهی (T score) T فرد کمتر از ۶۵ باشد در محدودهی نرمال یا غیربالینی و اگر نمرهی T بین ۶۵-۶۹ باشد در محدودهی مرزی-بالینی و اگر نمرهی T بزرگتر از ۶۹ باشد در محدودهی بالینی قرار دارد. (طریقه محاسبه نمرهی T در ذیل ارائه شده است)
سـیاههی رفتاری کودکان (CBCL) ابزاری اسـت که توسـط یکی از والدین یا فرد دیگری که با شــایســتگیها و مشکلات رفتاری کودک به خوبی آشــناســت تکمیل میگردد. این ابزار را هم میتوان به صــورت خودگزارشــی و هم به صــورت مصــاحبه اجرا کرد. همچنین CBCL را میتوان به منظور اندازهگیری تغییرات رفتاری کودک در زمان یا به دنبال درمان مورد استفاده قرار داد.

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.