فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

سالن مطالعه عمومی

سالن مطالعه عمومی

فهرست مقدمه : ۱ بیان اهـداف طراحی .. ۱ تعریف فرهنگ … ۲ حوزه بنـدی فضاهای مورد نیاز و مخاطبین هر حوزه ۲ مبانی طراحی معماری و پـروژه ۳ فصل اول . ۴ مطالعات پایه . ۴ بخش اول : ارتباط و کتابخانه . ۵ تعریف ارتباط .. ۵ ارتباط و هوشیار سازی اجتماعی .. ۵ کتابخانه و فرایند ارتباط: ۶ کتابخانه، نهادی اجتماعی .. ۶ کارکردها و مسئولیت های اجتماعی کتابخانه . ۷ نقش کتابخانه در سواد آموزی .. ۸ بخش دوم: فرهنگ … ۸ فرهنگ در لغت .. ۸ تعریف فرهنگ … ۸ فرهنگ عمومی .. ۹ اجزای فرهنگ یک جامعه و نقش کتابخانه . ۱۰ بخش سوم: کتاب .. ۱۱ تعریف کتاب .. ۱۱ پیدایش خط و چگونگی سیر تحول آن . ۱۱ تاریخ پیدایش خط .. ۱۲ ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش … ۱۲ ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش تا قبل از اختراع چاپ .. ۱۳ سنگ نبشته . ۱۳ لوح فلزی .. ۱۳ لوح گلین .. ۱۴ لوح چوبین .. ۱۴ طومار پاپیروس … ۱۴ طومار چربین .. ۱۵ کتاب پوستی .. ۱۵ کتاب کاغذی .. ۱۵ ابزارها و وسایل ضبط و انتقال دانش از اختراع چاپ تا کنون . ۱۶ مواد غیر چاپی (رسانه های غیر چاپی) ۱۶ تع …

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.