فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت

رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت

دسته بندیعلوم اجتماعی
فرمت فایلdocx
حجم فایل۱۱۹ کیلو بایت
تعداد صفحات۹۰
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

رابطه بین شیوه های فرزندپروری، با مکان کنترل در دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی منطقه انگوت

فهرست مطالب

فصل اول (طرح تحقیق)

مقدمه………………………………… ۲

بیان مساله……………………………. ۵

اهداف تحقیق…………………………… ۷

فرضیه های تحقیق……………………….. ۷

تعریف اصطلاحات…………………………. ۸

شیوه های فرزندپروری……………………. ۸

مکان کنترل……………………………. ۹

فصل دوم (پیشینه تحقیق)

گفتار اول: خانواده…………………….. ۱۱

مقدمه

ابعاد شیوه های فرزندپروری………………. ۱۳

بعد «گرم» بودن والدین………………….. ۱۳

بعد «کنترل» والدین…………………….. ۱۴

جنبه های مثبت کنترل والدین……………… ۱۵

جنبه های منفی کنترل والدین……………… ۱۷

بعد «تعهد» (دخیل شدن) والدین……………. ۱۸

الگوهای با وم ریند در مورد شیوه های فرزندپروری ۱۹

والدین دارای اقتدار منطقی………………. ۲۰

والدین استبدادی……………………….. ۲۱

والدین آزاد گذار………………………. ۲۲

والدین افراطی (زیاده رو) و والدین و مسالحه کار (سهل انگار) ۲۳

الگوهای جدید فرزندپروری باوم ریند……….. ۲۵

تأثیر متقابل کودک و والد بر یکدیگر………. ۲۶

نگرش های فرزندپروری – عمل فرزندپروری…….. ۲۸

گفتار دوم: مکان کنترل

مقدمه………………………………… ۳۰

مفاهیم و اصول در نظریه یادگیری اجتماعی راتر. ۳۰

درک سازه مکان کنترل……………………. ۳۳

تحول شخصیت از دیدگاه راتر………………. ۳۵

جنبه های منفی احاطه و کنترل…………….. ۳۷

پیامدهای شخصی منفی…………………….. ۳۸

پیامدهای منفی بین فردی و اجتماعی………… ۳۹

بررسی مقیاس های مکان کنترل……………… ۳۹

گفتار سوم: سوابق پژوهشی

الف – تحقیقات انجام شده درباره شیوه های فرزندپروری درداخل و خارج از کشور………………………. ۴۲

ب – تحقیقات انجام شده درباره مکان کنترل در داخل و خارج کشور…………………………………. ۴۵

ج – بررسی ارتباط شیوه های فرزندپروری و مکان کنترل در گستره تحقیقات…………………………… ۴۹

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه………………………………… ۵۷

جامعه آماری…………………………… ۵۷

نمونه آماری…………………………… ۵۷

روش نمونه گیری………………………… ۵۷

ابزارهای گردآوری اطلاعات و شاخص های روان سنجی ۵۷

پرسشنامه شیوه های فرزندپروری بانتون……… ۵۷

روایی………………………………… ۵۸

پایایی……………………………….. ۵۸

نمره گذاری……………………………. ۵۸

مقیاس مکان کنترل نوویکی – استریکلند

روایی………………………………… ۵۹

پایایی……………………………….. ۶۰

نمره گذاری……………………………. ۶۱

روش تحقیق…………………………….. ۶۲

شیوه اجرای تحقیق………………………. ۶۲

روشهای آماری تحلیل داده ها……………… ۶۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

الف – تحلیل توصیفی…………………….. ۶۵

ب – تحلیل استنباطی…………………….. ۷۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه تحقیق……………………………. ۷۵

بحث و نتیجه گیری………………………. ۷۵

محدودیت های تحقیق

الف – محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر…… ۷۷

ب – محدودیتهای در کنترل پژوهشگر…………. ۷۸

ارائه پیشنهادها (پیشنهادات)…………….. ۷۹

کاربردها …………………………….. ۷۹

منابع

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.