فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود کاملترین پروپوزال بررسی رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران

دانلود کاملترین پروپوزال بررسی رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران

دانلود کاملترین پروپوزال بررسی رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران

دانلود کاملترین پروپوزال بررسی رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری و تاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران
 
18صفحه با قابلیت ویرایش 
چکیده
این پژوهش با هدف تعیین رابطه بین درون گرایی و برون گرایی با خطر پذیری وتاب آوری در دانشجویان دانشگاه تهران اجرا شد. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94-93 بودند که به طریق روش نمونه گیری تصادفی 200 دانشجوی دختر انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.