فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود چیستی شناسی نظام شکل ۱۱ ص

دانلود چیستی شناسی نظام شکل ۱۱ ص

دسته بندیفنی و مهندسی
فرمت فایلzip
حجم فایل۱۲ کیلو بایت
تعداد صفحات۱۱
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فرمت فایل : ورد

قسمتی از محتوی فایل

تعداد صفحات : ۱۱ صفحه

چیستی شناسی نظام شکل (تفریدعناصر تشکیل دهندۀمسجد) مهندس سید بهشیدحسینی دانشجوی دکتری معماری دانشکدهای هنرهای زیبا،داشکاه تهران همه کس طالب یارندچه هشیاروچه مست همه جاخانه عشقت چه مسجدچه کنشت (حافظ) برسی روند تحول یک معماری بدون برسی تحول اجزاء یا عناصر آن،امکان بذیر نیست ازسوی دیگر هر اثر معماری قابلیت تقسیم به دو نظام را داراست :نظام شکل ونظام معنا .
هر شکلی می باید بر مبنای معنای موجودیت پذیرونیزفهم هر معنا ازطریق درک نظام شکل صورت مى پذیرد.
ازاین رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى تولیدشکل است.
نسبت معماربا نظام شکل ومعنا گزینش است وترکیب ونقش خلاقانه معمار در این دو امرنهفته است به عبارت دیگر هرمعمارمى باید بر حسب فضایى که تکوین مى دهد مواردذیل را در گزینش وترکیب ،مورد تدقیق قرار دهد: – گزینش معناهاى متناسب با موضوع ، – گزینش شکل هاى متناسب با معنا، – ترکیب معناها با یکدیگر به منظور دستیابى به معناى مسلط، – ترکیب نظام اشکال با یکدیگر.
نظام معنایى ازدوطریق قابل تفسیر است: کشف معنا:بازگشت به زمان ومکان تولید اثر، زمینه کافى رابراى درک معنا ازشکل به دست مى دهد به عبارت دیگر،تلاش برآن است تا معناهاى دیروزین عین دیروزدرک شوند.
در این قاعده،پژوهنده درراستاىکشف گام بر مى داردو سایر لایه هاى اضافى معنایى را در زمان هاى دیگرکنار مى زند.
آفریدن معنا:افزودن لایه هاى معنایى دیگر به اثر،پس ازتکوین آن این شیوه علاوه برآنکه در برگیرنده معناهاى اولیه است؛معناهاى دیگر را نیزبه ازاى زمان ها در بر گیرد که دردوشکل قابل طرح است: الف) ممکن است شکل امروزه عین شکل دیروزباشد اما بار معنایى آن در زمان هادگرگون باشد.
ب)ممکن است شکل دیروز ازالحاقاتى در زمان هاى مختلف تا به امروزبرخوردار باشدازاین رو،به ازاى لایه هاى لایه هاى زمانى لایه هاى معنایى نیزبه وجود خواهدآمد.
دراین نوشتار مؤلف سعى دارد ت‍أثیر مکان رابر نظام شکل موردتأکید قراردهد.
این تفکر تصریح مى دارد که اسلام بر معناى مبادى معنوى واحد در سرزمین هاى متفاوت ازاشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستاى بیان ارزش هاى خود سودبرده است.
-آفریدن معنا:افزودن لایه های معنایی دیگر به اثر،پس از تکوین آن.
این شیوه علاوه برآنکه دربرگیرندۀ معناهای اولیه است،معناهای دیگررا نیز به ازای زمان ها در برمی گیرد که در دو شکل قابل طرح است : الف)ممکن است شکل دیروز از الحاقاتی در زمان های مختلف تا به امروز برخوردار باشد :از این رو ،به ازای لایه های زمانی لایه های معنایی نیز به وجودخواهد آمد.
در این نوشتار مؤلف سعی دارد تأثیر مکان را بر نظام شکل مورد تأکید قرار دهد.
این تفکر تصریح می داردکه اسلام بر معنای مبادی معنوی واحد در سرزمین متفاوت از اشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستای بیان ارزش های خود سود برده است.
این تفکر باور دارد که دین مبین اسلام درمحددۀ معنی حرکت کرده واز این دو نظام شکل را در سرزمین های مفتوحه به تناسب معناها ،گزینش وترکیبی جدید ازآنها به دست داده است .
به عبارت دیگر حاصل این گزینش وترکیب به نظامی ازشکل ختم شده

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.