فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت اداری ، مالی دانشگاه یزد

دانلود پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت اداری ، مالی دانشگاه یزد

دانلود پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت اداری ، مالی دانشگاه یزد

دانلود پروژه مهندسی مجدد فرآیندهای معاونت اداری ، مالی دانشگاه یزد
ابتدا معرفی مختصری از این معاونت و تعریفی از مهندسی مجدد انجام گردیده ، در ادامه فرآیندهای واحدهای مختلف به ترتیب بیان گردیده سپس نظام پیشنهاداتی برای بهبود در فرآیندهای واحدهای مختلف ارائه شده و در نهایت مقایسه اجمالی بین معاونت اداری مالی دانشگاه یزد و دانشگاه آزاد یزد انجام گردیده است.

ورد
37 صفحه…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.