فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -هوا زدگی سنگ ها ,تشکیل خاک در 66 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ط

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -هوا زدگی سنگ ها ,تشکیل خاک در 66 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ط

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -هوا زدگی سنگ ها ,تشکیل خاک در 66 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر ط

در این پروژه پاورپوینت زمین شناسی مهندسی -هوا زدگی سنگ ها ,تشکیل خاک در 66 اسلاید کاملا قابل ویرایش همراه با شکل و تصاویر طیق موارد زیر ارایه شده است:
1- تعریف هوازدگي(Weathering):
2- تعریف فرسايش (Erosion) :
3- تعریف حركت ثقلي مواد(Gravitational Sliding):
4- هوازدگي مكانيكي يا فيزيكي(Mechanical or Physical Weathering) :
5- عوامل خرد شدن سنگ ها:
6- انجماد:
7- گرم و سرد شدن مكرّر:
8- عدم تجانس سنگ‌ها:
9- تبلور نمك‌ها:
10- هوازدگي شيميايي (Chemical Weathering) :
11- هوازدگي شيميايي باعث تغييرات…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.