فایلار
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
اطلاعات بیشتر

دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهاي آبرساني در قالب فایل word به تعداد 33 سوال

دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهاي آبرساني در قالب فایل word به تعداد 33 سوال

دانلود نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهاي آبرساني در قالب فایل word به تعداد 33 سوال

در این پروژه نمونه سوالات امتحانی تشریحی پايان ترم درس سيستمهاي آبرساني  در قالب فایل word به تعداد 33 سوال که طبق موارد زیر طرح شده است:
1- تلفات نشت
2- ايستگاه پمپاژ
3- مخزن هوائي
4- افت انرژي
5- طراحي شبكه
6- رقوم زمين
7- پمپ
8- HP
9- ارتفاع لوله مكش
10- منحني مشخصه پمپ
11- NPSH)R)
12- NPSH)A)
13- ارتفاع ديناميكي پمپ
14- پمپ هاي موازي
15- پمپ هاي سري
16- راندمان انتخاب پمپ
17- بستن پمپ ها
18- حجم مخزن هوائي
19- مخازن زميني
20- ضربه قوچ
21- فشار سيستم لوله ها
22-…

رایگان اطلاعات بیشتر
سبد آیتم حذف شد برگرداندن محصول حذف شده
  • سبد خالی از محصول می باشد.